« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - 6. zasedání zastupitelstva 18.6.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6. zasedání zastupitelstva 18.6.2023
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.6
- konáno dne 18.6.2023 ve Vlasenici
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.T.Zahradník,p.L.Jakoubek,p.M.Mazanec ml <.>,p.M.Pechek,p.J <.>
<br> Velíšek
<br> Omluvena z důvodu nemoci pí J.Langová <.>
<br>
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po
celou dobu zasedání <.>
Zapisovatelem byl určen XXX XXXXXX XXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan J.Velíšek a pan L.Jakoubek <.>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
2.Rozpočtové opatření č.1 v roce 2023
3.Rozpočtové opatření č.2 v roce 2023
4.Rozpočtové opatření č.3 v roce 2023
5.Rozpočtové opatření č.4 v roce 2023
<br> 6.Hodnocení hospodaření ve 1.Q roku 2023
7.Pověření ke kontrole hospodaření obce za 2.Q roku 2023
8.Inventarizační zpráva za rok 2022
9.Účetní závěrka obce Lhota-Vlasenice za rok 2022
10.Výsledek přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2022
11.Závěrečný účet obce Lhota-Vlasenice za rok 2022
12.Ukončení dohody o provedení práce s Mgr.Jitkou Langovou
13.Projednání navýšení mzdy účetní obce
14.Odměna pro účetní obce
15.Smlouva s firmou EKO-KOM,a.s.<.>
16.Výběrové řízení na obecní byt ve škole ve Vlasenici č.p.38 <.>
<br>
Diskuze:
- kanalizace
- územní plán
- cesta Lhota
- hřiště Lhota
- veřejné osvětlení
- hasičárny
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.5 konaného
dne 18.6.2023 ve Vlasenici <.>
Výsledek hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.6/1/2023 bylo schváleno <.>
<br>
2.Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.1 za rok 2023.Rozpočtové
opatření schválil starosta obce dne 1.2.2023 <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí 1.rozpočtové opatření za rok 2023 ze
dne 1.2.202...

Načteno

edesky.cz/d/8840534

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz