« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č.3 Územní plán Starý Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (439.3 kB)
Obecní úřad Starý Kolín
Náměstí 117,281 23 Starý Kolín
tel.: +420 603 547 266
e-mail: starosta@starykolin.eu
<br> čj.(zn.): STKO-309/2024 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Spisová zn.: STKO-309/2024/ÚP3 E-mail: starosta@starykolin.eu
Počet listů: 1 + rozdělovník
Příloh/listů: 0/0 Datum: 13.3.2024
<br> Územní plán Starý Kolín – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného
projednání návrhu změny č.3 pořizované zkráceným postupem
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Obecní úřad Starý Kolín jako pořizovatel změny územního plánu zastoupen na základě mandátní
smlouvy s Ing.Martinem Tichým,v souladu s § 334a odst.(2) Zákona č.283/2021Sb.- podle § 6 odst.2
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání změny č.2 územního plánu a podle § 22 a § 55b odst.2 stavebního zákona termín veřejného
projednání o návrhu změny č.3 územního plánu Starý Kolín
<br> na středu 17.dubna 2024 od 13:00 hod <.>
<br> sál Obecního domu,Starý Kolín,ul.Za Poštou 164
<br> Návrh změny č.3 územního plánu Starý Kolín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce ve dnech 12.3.2024 – 24.4.2024 v tištěné podobě
u pořizovatele (Obecní úřad Starý Kolín,Starý Kolín,Náměstí 117,281 23,kancelář starosty obce) a
v elektronické verzi na: https://www.starykolin.eu/uzemni-plan-a-mapy/
<br> Námitky mohou k návrhu změny č.3 územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.Povinnost doložit
údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/8813852

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz