« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Dlouhopolsko za rok 2023.docx [0,03 MB]
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
<br> Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2022.Rozpočet byl sestaven jako přebytkový,příjmy v celkové výši 3 909 700 Kč,výdaje ve výši 3 609 700 Kč,přebytek byl použit na splátky dlouhodobého úvěru ve výši 300 000 Kč.V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů.Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1-10/2023.Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce,jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2023.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M <.>
Příjmová část
Skutečné příjmy roku 2023 byly 5 344 088,03Kč
z toho: daňové příjmy 4 660 134,56Kč
nedaňové příjmy 505 724,47Kč
kapitálové příjmy 0,00Kč
přijaté dotace 178 229,00Kč
Třída 1 - daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně,kde správcem je finanční úřad,výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č.243/2000 Sb <.>
Daň z nemovitých věcí nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ,převádí obci 100% z celkové vybrané částky 266 244,32 Kč <.>
Proúčtována byla daň z příjmů za obec ve výši 119 510,00 Kč <.>
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce <.>
<br> 1345 Poplatek za provoz systému KO 229 019,-Kč
1341 Poplatek ze psů 4 850,-Kč
1361 Správní poplatky 2 460,-Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví,příjmy z pronájmu pozemků,z pronájmu majetku,příjmy z úroků,přijaté příspěvky a náhrady,ostatní nedaňové příjmy <.>
<br> 1031 Pěstební činnost 9 020,-Kč
2310 Pitná voda 45 000,-Kč
3314 Činnosti knihovnické 20 000,-Kč
3612 Bytové hospodářství 60 000,-Kč
3613 Nebytové hospodářství 6 900,-Kč
3632 Pohřebnictví 1 000,-Kč
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 69 642...
VYSLEDOVKA_31_12_2023[1].PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Dlouhopolsko 3z00239054IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 39 289,60 0,00 43 578,20 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.39 290,40 0,00 43 578,22 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 1 617,79 0,00
<br> 35.558 123 236,54 0,00 14 199,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 661 616,50 0,00 657 477,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 70 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 8 100,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> 19.532 3 133,00 0,00 2 458,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 1 922,00 0,00 1 332,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 188 737,00 0,00 288 057,79 0,00
<br> 13.521 1 169 216,80 0,00 926 365,00 0,00
<br> 12.518 949 818,48 0,00 1 064 718,72 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 836,00 0,00 334,00 0,00
<br> 8.511 105 273,29 0,00 1 816 245,69 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 323 462,75 0,00 202 104,55 0,00
<br> 1.501 276 692,30 0,00 122 107,90 0,00
<br> I.3 812 044,66 0,00 5 172 017,44 0,00
<br> A.4 141 158,06 0,00 5 539 825,66 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Dlouhopolsko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Poděbradská 24,28903 Dlouhop...
SCK_Zprava_digital_-_Dlouhopolsko_01.01.2023_-_31.12.2023_[1].pdf [0,32 MB]
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_016773/2023/KUSK
Čj.: 004605/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
DLOUHOPOLSKO
IČ: 00239054
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
02.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 16.02.2024
▪ 05.09.2023
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Dlouhopolsko
Poděbradská 24
289 03 Městec Králové
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
Mgr.XXXX XXXXXX - starostka
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - místostarostka
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104375/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,t...
ROZVAHA_31_12_2023[1].PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Dlouhopolsko 5z00239054IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 896 222,28 0,00 1 896 222,28 663 627,71
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 617 000,00 0,00 617 000,00 617 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.617 000,00 0,00 617 000,00 617 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 499 196,00 0,00 499 196,00 499 196,00
<br> 7.029 17 230,50 17 230,50 0,00 375,50
<br> 6.028 1 223 253,49 1 223 253,49 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 425 451,00 101 719,00 323 732,00 73 077,00
<br> 3.021 30 852 136,90 7 992 508,00 22 859 628,90 23 510 288,90
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 4 014 339,31 0,00 4 014 339,31 3 988 989,31
<br> II.37 031 607,20 9 334 710,99 27 696 896,21 28 071 926,71
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 20 000,00
<br> 6.019 373 905,80 114 246,00 259 659,80 259 659,80
<br> 5.018 17 542,58 17 542,58 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.391 448,38 131 788,58 259 659,80 279 659,80
<br> 38 040 055,58 9 466 499,57 28 573 556,01 28 968 586,51
<br> 39 936 277,86 9 466 499,57 30 469 778,29 29 632 214,22
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Dlouhopolsko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Poděbradská 24,28903 Dlouhopolsko
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> 002390...
PRILOHA_31_12_2023[1].PDF [1,11 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Dlouhopolsko 1z00239054IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec DlouhopolskoNázev:
<br> Sídlo: Poděbradská 24,28903 Dlouhopolsko
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> 00239054Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 10.02.2024 12:06:54
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) postupy účtování u opravných položek vždy k 31.12.daného účetního období
c) zvolený způsob odpisování majetku - rovnoměrný
d) drobný dlouhodobý majetek hmotný - v PC od 3 tis do 40 tis Kč
e) drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v PC od 7 tis do 60 tis Kč
f) změny způsobu oceňování nenastaly
g) odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy
Účetní plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 SB <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - 710a MP/28/OEKO <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Dlouhopolsko 2z00239054IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00...
FIN212M_31_12_2023[1].PDF [0,51 MB]
oddíl I./ 1
<br> 0000 0,00 0,311382 0,31 0,00 100,00
<br> 0000 20 000,00 28 724,171381 28 724,17 143,62 100,00
<br> 0000 1 000,00 2 460,001361 2 460,00 246,00 100,00
<br> 0000 225 000,00 229 019,001345 229 019,00 101,79 100,00
<br> 0000 1 000,00 100,001343 100,00 10,00 100,00
<br> 0000 5 000,00 4 850,001341 4 850,00 97,00 100,00
<br> 0000 0,00 3 229,201334 3 229,20 0,00 100,00
<br> 0000 1 630 000,00 2 022 954,351211 2 022 954,35 124,11 100,00
<br> 0000 0,00 119 510,001122 119 510,00 0,00 100,00
<br> 0000 674 000,00 1 124 861,381121 1 124 861,38 166,89 100,00
<br> 0000 75 000,00 155 052,141113 155 052,14 206,74 100,00
<br> 0000 30 000,00 53 738,761112 53 738,76 179,13 100,00
<br> 0000 490 000,00 649 390,931111 649 390,93 132,53 100,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00239054
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2023 12
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2023
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z
výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní saz...

Načteno

edesky.cz/d/8804864

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz