« Najít podobné dokumenty

Město Pacov - rozhodnutí - stavební povolení: Obnova rybníka Smíchov a navazujících vodních ploch v intravilánu obce Těchobuz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pacov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí - stavební povolení: Obnova rybníka Smíchov a navazujících vodních ploch v intravilánu obce Těchobuz
Č.j.MP/03381/2024/ZeN str.1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY,ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455111,IDDS: xbtbhcm,e-mail: stavurad@mestopacov.cz
<br> Č.j.MP/03381/2024/ZeN *MPACSS01428332*
Spis.zn.: MP/14973/2023/ZeN MPACSS01428332
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXX XXX Pacov,dne X.3.2024
<br> Dle rozdělovníku
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Pacov,odbor výstavby,životního prostředí a památkové péče,jako místně příslušný správní
úřad podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.c) až e) zákona
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),ve spojení s § 334a odst.3 zákona 283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů
posoudil žádost o stavební povolení,kterou dne 13.12.2023 podala
<br> Obec Těchobuz,IČO 00584061,Těchobuz č.p.60,395 01 Těchobuz <,>
kterou zastupuje VDG Projektování s.r.o <.>,IČO 07188021,Pražská č.p.455,393 01 Pelhřimov
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Obnova rybníka Smíchov a navazujících vodních ploch v intravilánu obce Těchobuz
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.149,161,parc.č.136/1,149,159/2,915/1,936/1,936/3,936/10 <,>
941/1,1004/1,1005,1160,1357,1360 v katastrálním území Těchobuz <.>
<br> Sousední pozemky: st.p.1/1,1/2,7,95,113/1,113/2,117,118,128,149,parc.č.132/1,134/2,136/4 <,>
136/5,136/6,136/15,136/16,137,152/3,152/4,152/4,152/5,152/6,152/6,152/8,152/24,152/29 <,>
152/30,156,159/1,914/1,915/3,936/3,936/10,941/7,941/8,959,1004/1,1004/4,1004/5,1004/6 <,>
1004/7,1006/1,1008,1...

Načteno

edesky.cz/d/8712576

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pacov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz