« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Záměr prodeje pozemku III

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000154.pdf
GEOMETRICKÝ PLÁN pro
<br> změnu obvodu budovy a rozdělení
<br> | Gemnelrlcký plán nvěřll úředně oprávněný uměměřlcký lnženýr:
<br> Stejnopis ovčí-ll úředně oprávněný zeměměřický Inženýr:
<br> llmencx příjmení:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Jméno,příjmení:
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Číslo polozky seznamu úředně oprávnéných zcmčmčňckých iuzeným: X 840/201 8
<br> Člilů polozh' sezmmu úředně oprávněných <.>
<br> * 'mkvch mzeuyní: 2840/2018
<br> 22.09.2023 „&%/5
<br> Tento stejnopis odpovídá geomclrickému plánu v elektronické podobě ulcvtenému \' dokumemm katastr-11mm úřadu <.>
<br> Erbenova 1033 258 01 Vlašim
<br> pozemku „ Duc: 17.25.11 2023 Číslo: 189/2023 Náleziloslnu :.přesností odpovídá právním předpisům.I Vyhotovíml: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX katastrální úřad souhlasí ; očíslovánlm parcel <.>
<br> ČÍSÍO plánu:
<br> 168-71/2023
<br> Jarna Krištofíková KU pro Středočeský kraj
<br> KP Kutná Hora
<br> Okres: Kutná Hora Obec: Dolní Pohled,Kat.úlemí: Dolní POhlČď
<br> PGP-1257/2023-205
<br> Mupový list:
<br> Ledeč nad Sázavou 8-3/33
<br> 2023.0920 08:32:01 +02'00'
<br> Dosavadním vlastníkům pozemní byla poskytnula 11102005! SťZnámíl se v terénu s průběhem navrhovmýCh “DVÝCh hmmc.kleré byly označeny předepsaným způsobem:
<br> Ověření stejnoplsu geometrického plánu v listinné podobě <.>
<br> kdwwnwuvll Č/Jů—ďq Í
<br> 497/1
<br>.<.>.<.>.<.>.—.<.> _u <.>,<v= „„.<.>.—,<.> „k.—„cmmhm—ngq:.<.> :.—,<.>.<.> ?„r.-„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.> _.<.>.__
<br> VYKAZ DOSAVADNÍHO A N
<br> OV HO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOST
<br> Dosavadní slev Nový stav Označení Výměra Druh pozemku Označení Výměra Druh pozemku Typ Způs.Porovnání » novom ovldonco průvnlch vztahu pozemku parcely pozemku parcely “'“be "',Čení Dílpl'echází Clslo listu Výměra dílu Označení 61121331 „516,5.<.>.vymev z pozemku vlastnictví dílu Způsob využlíl S 0 Zpusob využlll Zpusob označeného V využití ! katastru dlívélšl ; na m2 na l rn2 nomovllosll poz.ha m2 1 evldencl l l l 1 31.8 4 19 zast.pl.51.8 % 41 19 zast....
Záměr prodeje pozemku Vilímovy.docx
Obec Dolní Pohleď
Dolní Pohleď 11,285 22 Zruč nad Sázavou,IČ: 00640328,DIČ: CZ00640328
<br>
Obec Dolní Pohleď zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr prodeje
<br> část pozemku p.č.497/1,Dolní Pohleď druh pozemku – ostatní plocha,způsob využití – ostatní komunikace,o výměře 61m2,z celkové výměry 5962m2 <.>
<br> Geometrický plán č.168-71/2023 je přílohou tohoto záměru <.>
<br>
Vyvěšeno: 6.3.2024
Sejmuto: 21.3.2024

Načteno

edesky.cz/d/8689367

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz