« Najít podobné dokumenty

Obec Kunkovice - Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2023
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/70291/2023/OK/7816 Počet listů: 4
Č.j.: KUOK 6906/2024 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
střední Moravy za rok 2023
<br> IČ 47921676
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 18.10.2023 - 19.10.2023 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 16.2.2024 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2023 dne
4.10.2023.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 20.2.2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2023 - 31.12.2023
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 16.2.2024 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXX,MBA,MPA - tajemník
XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dí...

Načteno

edesky.cz/d/8642550

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz