« Najít podobné dokumenty

Obec Seč (Ústí nad Orlicí) - Zápis ze zasedání 23.5.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Seč (Ústí nad Orlicí).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání 23.5.2023
1
<br>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Seč,konaného 23.5.2023 v 19:00
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Seč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:10 hodin starostou
obce Radkem Dostálkem („dále jako předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání veřejného
zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Seč zveřejněna v souladu s § 93 odst.1 zákona o
obcích po dobu nejméně 7 dní,a to od 2.5.2023 do 23.5.2023 (příloha 1).Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval,že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (Radek Dostálek,XXXXX XXXXX st <.>,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,David
Sloupenský,XXXXX XXXXX ml <.>,Milič Janoušek) (z celkového počtu X všech členů zastupitelstva),takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lukáše Čabana a Lukáše Šrajera a zapisovatelem Davida
Sloupenského.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč určuje ověřovateli zápisu: Lukáše Čabana
a Lukáše Šrajera a zapisovatelem XXXXX XXXXXXXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro.<.>.<.>.<.>.7.<.>.<.>.<.>.Proti.<.>.<.>.<.>.0.<.>.<.>.<.>.<.>.Zdrželi se.<.>.<.>.<.>.0.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Usnesení bylo schváleno <.>
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu,který byl vyvěšen v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce:
- Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
- Schválení programu
- Schválení závěrečného účtu
- Záměr prodeje 352/8
- Záměr prodeje 352/9
- Diskuse
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.Byl
vznesen návrh starosty,na přidání dalších ...

Načteno

edesky.cz/d/8640220

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Seč (Ústí nad Orlicí)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz