« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - OZV č.3 2024 - o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.3 2024 - o místním poplatku z pobytu
Obec LUŽEC NAD CIDLINOU
Zastupitelstvo obce
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecně závazná vyhláška
<br> o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce LUŽEC NAD CIDLINOU se na svém zasedání dne 12.října 2023 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2
písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec LUŽEC NAD CIDLINOU touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen
„poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad1 <.>
<br> Čl.2
Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lůžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí,s výjimkou lázeňské
léčebně rehabilitační péče2 <.>
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“)3 <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka4 <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování úplatného pobytu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon5 <.>
<br> 1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení plátce uvede zejména s...

Načteno

edesky.cz/d/8638443

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz