« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Syrovice - Závěrečný účet Obce Nové Syrovice za rok 2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Syrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023 - ZŠ a MŠ Nové Syrovice - Příloha.pdf
Licence: D8ZE XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2023
IČO: 0070983909
Název: ZŠ a MŠ Nové Syrovice,p.o <.>
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.čp.5 ulice,č.p <.>
<br> obec Nové Syrovice obec
<br> PSČ,pošta 675 41 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 0070983909 hlavní činnost Výchova a vzdělávání
<br> právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel Obec Nové Syrovice CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 736 487 039
<br> fax
<br> e-mail zsnovesyrovice@volny.cz
<br> WWW stránky www.novesyrovice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka ZŠ a MŠ
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 26.02.2024,11h33m 9s
<br> 26.02.2024 11h33m 9s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 26.02.2024 11h33m 9s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 227 712,63 226 434,63
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 227 712,63 226 434,63
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krát...
2023 - ZŠ a MŠ Nové Syrovice - Výkaz zisku a ztráty.pdf
Licence: D8ZE XCRGUVXA / VYA (08022022 / 08022022)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2023
IČO: 0070983909
Název: ZŠ a MŠ Nové Syrovice,p.o <.>
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.čp.5 ulice,č.p <.>
<br> obec Nové Syrovice obec
<br> PSČ,pošta 675 41 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 0070983909 hlavní činnost Výchova a vzdělávání
<br> právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel Obec Nové Syrovice CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 736 487 039
<br> fax
<br> e-mail zsnovesyrovice@volny.cz
<br> WWW stránky www.novesyrovice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka ZŠ a MŠ
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 26.02.2024,11h32m18s
<br> 26.02.2024 11h32m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGUVXA / VYA (08022022 / 08022022)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 11 389 938,92 11 615 608,34
<br> I.Náklady z činnosti 11 389 919,27 11 615 594,20
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 612 359,26 583 109,16
<br> 2.Spotřeba energie 502 505 653,27 378 190,06
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 183 684,00 357 828,70
<br> 9.Cestovné 512 800,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 373 802,74 320 383,28
<br> 13....
2023 - ZŠ a MŠ Nové Syrovice - Rozvaha.pdf
Licence: D8ZE XCRGURXA / RYA (08022022 / 08022022)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2023
IČO: 0070983909
Název: ZŠ a MŠ Nové Syrovice,p.o <.>
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.čp.5 ulice,č.p <.>
<br> obec Nové Syrovice obec
<br> PSČ,pošta 675 41 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 0070983909 hlavní činnost Výchova a vzdělávání
<br> právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel Obec Nové Syrovice CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 736 487 039
<br> fax
<br> e-mail zsnovesyrovice@volny.cz
<br> WWW stránky www.novesyrovice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka ZŠ a MŠ
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 26.02.2024,11h30m37s
<br> 26.02.2024 11h30m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGURXA / RYA (08022022 / 08022022)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 139 605,83 1 919 263,15 2 220 342,68 1 238 791,31
<br> A.Stálá aktiva 1 977 692,10 1 919 263,15 58 428,95 67 300,95
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 68 093,40 68 093,40
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 68 093,40 68 093,40
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 909 598,70 1 851 169,75 58 428,95 67 300,95
<br> 1...
2023 - Příloha.pdf
Licence: D8ZE XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 290009
Název: Obec Nové Syrovice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.2 ulice,č.p <.>
<br> obec Nové syrovice obec
<br> PSČ,pošta 67541 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 290009 hlavní činnost
<br> právní forma Obec vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 568453021
<br> fax 568453021
<br> e-mail obec@novesyrovice.cz
<br> WWW stránky www.novesyrovice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 01.02.2024,11h42m49s
<br> 01.02.2024 11h42m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost,která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování účetní jednotka nezměnila <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám <.>
<br> 01.02.2024 11h42m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 15
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<...
2023 - Výkaz zisku a ztráty.pdf
Licence: D8ZE XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 290009
Název: Obec Nové Syrovice
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 20 312 358,24 22 895 625,02
<br> I.Náklady z činnosti 15 792 307,77 20 971 977,70
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 741 457,60 959 250,05
<br> 2.Spotřeba energie 502 332 093,74 392 501,58
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504 22 508,89 3 917,82
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 745 030,79 8 396 375,37
<br> 9.Cestovné 512 108 172,00 110 005,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 60 390,00 63 460,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 955 320,44 1 867 964,16
<br> 13.Mzdové náklady 521 5 161 113,00 4 761 560,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 445 673,00 1 309 627,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 13 711,00 12 345,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 3 185,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 648,00 748,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 2 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 84 773,36 15 488,50
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 11h37m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.T...
2023 - Rozvaha.pdf
Licence: D8ZE XCRGURXA / RYA (08022022 / 08022022)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 290009
Název: Obec Nové Syrovice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.2 ulice,č.p <.>
<br> obec Nové syrovice obec
<br> PSČ,pošta 67541 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 290009 hlavní činnost
<br> právní forma Obec vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 568453021
<br> fax 568453021
<br> e-mail obec@novesyrovice.cz
<br> WWW stránky www.novesyrovice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 01.02.2024,11h41m44s
<br> 01.02.2024 11h41m44s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D8ZE XCRGURXA / RYA (08022022 / 08022022)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 128 456 962,39 33 190 485,22 95 266 477,17 98 761 568,37
<br> A.Stálá aktiva 120 139 149,85 33 190 485,22 86 948 664,63 86 417 423,78
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 299 193,25 131 984,54 167 208,71 174 012,71
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 84 356,54 84 356,54
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 214 836,71 47 628,00 167 208,71 174 012,71
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 11...
2023 - Výkaz FIN.pdf
Licence: D8ZE XCRGBA1A / B1A (08092022 / 27072022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nové Syrovice
2
<br> 67541 Nové syrovice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 2 700 000,00 2 700 000,00 3 026 118,32 112,08 112,08
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 300 000,00 300 000,00 249 572,00 83,19 83,19
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 550 000,00 550 000,00 720 316,42 130,97 130,97
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 300 000,00 4 300 000,00 5 220 827,83 121,41 121,41
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.189 810,00 189 810,00 ****** 100,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 10 000 000,00 10 000 000,00 9 402 752,45 94,03 94,03
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.15 000,00 15 000,00 10 247,40 68,32 68,32
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 18 000,00 18 000,00 16 850,00 93,61 93,61
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 1 000,00 1 000,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 405 000,00 405 000,00 400 377,00 98,86 98,86
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 10 000,00 10 000,00 8 430,00 84,30 84,30
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 120 000,00 120 000,00 133 260,15 111,05 111,05
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.100,00 100,00 1,55 1,55 1,55
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 1 170 000,00 1 170 000,00 1 150 696,11 98,35 98,35
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 46 079,00 46 079,00 ****** 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ...
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 19555/2024 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Nové Syrovice
<br> se sídlem Nové Syrovice 2,675 41 Nové Syrovice,IČO: 00290009
za rok 2023
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 7.srpna 2023 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne X.září 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 21.února 2024 jako konečné přezkoumání na
základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel
zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné
informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dne 21.února 2024 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Nové Syrovice
<br> Nové Syrovice 2
<br> 675 41 Nové Syrovice
<br>
Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Žaneta Hanusová
pověření číslo 20235311880
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br>
Podklady předložili: XXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - referentka obce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze...
Závěrečný účet za r. 2023 - návrh.pdf
Licence: D8ZE strana 1/ 9 XCRGBZUC / ZUC (24012022 / 24012022)
<br>
<br> Obec Nové Syrovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.26.02.2024 11h 5m 2s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 290009
<br> název Obec Nové Syrovice
<br> ulice,č.p.2
<br> obec Nové syrovice
<br> PSČ,pošta 67541
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 568453021
<br> fax 568453021
<br> e-mail obec@novesyrovice.cz
<br> WWW stránky www.novesyrovice.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D8ZE strana 2/ 9 XCRGBZUC / ZUC (24012022 / 24012022)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.26.02.2024 11h 5m 2s
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 19 589 100,00 19 778 910,00 20 529 259,23
<br> Nedaňové příjmy 848 901,51 904 650,51 953 156,66
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 678 600,00 2 479 208,00 3 279 208,00
<br> Příjmy celkem 21 116 601,51 23 162 768,51 24 761 623,89
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 2 700 000,00 2 700 000,00 3 026 118,32
<br> 1112 Příjem ...

Načteno

edesky.cz/d/8638113

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Syrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz