« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Zápis ze zasedání OZ č. 2/24 ze dne 21. 2. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha bod 13 (2.3 MB)
Čls.depot
<br> Obec Hlízov " J,<.> „ _ ř;—-racovat5l
<br> Dos—ia / až 41:
<br> Od: XXXXXX XXXXXX <vesela©hospic-kolin.cz> „w._? Odesláno: pondělí XX.února 2024 11:45 Čj “" “'““ Komu: Starosta.<,>
<br>,<,>,<,> V,<,> _ Pri!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Předmět: Domacr hospic Srdcem,z.u._zadost o spolupracr_ďekujemc / Přílohy: Darovací smlouva_VZOROVÁ_2023.docx; Dopis_sponzoring_022023_ aktual.<.> docx
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> poskytujeme domácí paliativní a hospicové služby v Kolínském,a Kutnohorském regionu.V dojezdové vzdálenosti 30km od Kolína <.>
<br> Smyslem této péče je poskytnout důstojné doprovázení pacientů v posledních fází života v jejich přirozeném prostředí.Cílem této péče je poskytnout podporu pacientovi,aby netrpěl fyzickou ani duševní bolestí.Současně být nablízku s podporou pečující rodině <.>
<br> Tato péče je poskytována nepřetržitě,v režimu 24 hodin,7 dní v týdnu <.>
<br>.vvl
<br> Naše služby nejsou hrazeny z veřejného pojištění,proto si dovolujeme vás touto cestou oslovit a v příloze zaslat žádost o spolupráci a podporu <.>
<br> Uvítámejakoukoli podporu pro zajištění dostupností této služby pro občany v Kolínském regionu a předem za ni děkujeme <.>
<br> S pozdravem a přáním pěkného dne
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Domácí hospic Srdcem z.ú <.>
<br> kancelář: Antonína Kaliny 1354,Kolín (vedle Zálabské lékárny) sídlo: U Stodoly 1523,280 02 Kolín
<br> tel.: 601 340 595
<br> tel.: 732 489 064
<br> e-mail: vesela©hospic-ko|in.cz
<br> www.hospic-kolin.cz
<br> > Pomoc a podpora lidem s nevyléčitelnou nemocí,hospicová péče otevírá > prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní
<br> > cestě <.>
<br> >
<br> > Pomozte nám pomáhat !
<br> > Jedinými zdroji,které pomáhají udržet provoz našeho hospice,jsou
<br> > Vaše dary a finance z grantů a dotací.Podpořit nás můžete finančním
<br> > darem na účet Fio banky: 2401424049/2010
<br> >
<br> > Děkujeme
<br>,lm ...
příloha bod 11 (259.9 kB)
Obec Hlízov
Hlízov 164,285 32,IČO: 00640336,Tel.: 327 571 971
<br> e-mail: podatelna@obec-hlizov.cz,www.obec-hlizov.cz,DS: f6taptb
<br>
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Hlízov v souladu s § 166 odst.2 a 3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním <,>
<br> základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhlašuje 27.2.2024
<br> konkursní řízení
<br> na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
<br> příspěvkové organizace Mateřské školy Hlízov <,>
<br> okres Kutná Hora <,>
<br> IČO 70531167,se sídlem Hlízov 101,Hlízov,okr.Kutná Hora,PSČ: 28532
<br>
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
<br> • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost,kterou ředitel vykonává – 3 roky pro ředitele
<br> mateřské školy
<br> • plná svéprávnost (resp.způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst.1 písm.a) zákona
<br> o pedagogických pracovnících
<br> • bezúhonnost dle § 3 odst.1 písm.c) zákona o pedagogických pracovnících
<br> • zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm.d) zákona o pedagogických pracovnících
<br> • znalost českého jazyka dle § 3 odst.1 písm.e) zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br> pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
<br> činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
<br> • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro
<br> kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící
<br> činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst.1 zákona o
<br> pedagogických pracovnících
<br> Požadavky:
<br> • orientace ve školských,pracovněprávních nebo finančních předpisech
<br> • komunikace se zřizovatelem,rodiči
<br> • aktivní vzdělávání dětí
<br>
<br>
<br>
Náležitosti písemné přihlášky:
<br> • formulaci,ze které vyplyne,že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na
<br> uvedené vedoucí pracovní místo
<br> • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu
<br> • datum a místo narození uchazeče
<br>...
příloha bod 10 (531.4 kB)
Obec Hlízov
<br> Od: XXXXXXX XXXXX <ts.novak.antonin©gmail.com> Odesláno: (středa XX.ledna 2024 6:37
<br> Komu: Obec Hlízov
<br> Předmět: Žádost o pronájem sálu KD Hlízov
<br> Dobrý den <,>
<br> žádáme o pronájem sálu KD Hlízovvtěchto dnech:
<br> čtvrtek 14.3.2024
<br> čtvrtek 21.3.2024
<br> čtvrtek 28.3.2024
<br> čtvrtek 4.4.2024
<br> Probíhat zde budou "Tančírny - opakovací taneční" pro účastníky našich Tanečních pro dospělé <.>
<br> Čas zahájenía konec hudební produkce bude u všech termínů stejný od 19.30 hod.do 22.00 hod <.>
<br> Požádali bychom o cenovou kalkulaci.Pořadatelem bude takjako vTanečních pro dospělé spolek DFC z.s <.>
<br> Děkujeme
<br> Novákovi
příloha bod 9 (1.8 MB)
Smlouva o dílo
<br> (podle občanského zákoníku)
<br> Obecní úřad Hlízov se sídlem Hlízov 164,285 32,Hlízov zastoupená
<br> (objednatel)
<br> XXXXXXXX XXXXXX,IČ: XXXXXXXX
<br> se sídlem Kvapilova XXXX/XX,352 01,Aš tel.: 775 682 531,email: jarax7©seznam.cz (zhotovitel)
<br> uzavírají tuto smlouvu o dílo: I.Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je vyhotovení kompletní projektové dokumentace (v rozsahu 90 hodin projektových prací) pro budovu
<br> sloužící k účelům dětské skupiny pro 24 dětí,včetně průkazu energetické náročnosti k dřevostavbě o zastavěné ploše cca 215 k.ú.!
<br> m2 na pozemku parc.č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> v obci a dále pak vyřízení povolení ke stavbě této
<br> dřevostavby na příslušných úřadech (v rozsahu 36 hodin projektových prací).II.XXXX a způsob placení
<br> Cena za zpracování předmětu smlouvy dle článku I této smlouvy činí 146 200Kč („Slovy: Sto čtyřicet šest tisíc dvě stě korun
<br> českých “).Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli takto:
<br> - 1.platbu ve výši 55 000 Kč uhradíobjednatel zhotovitelinejpozdějí do7 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli na e—mailovou adresu podatelna©obec—hlizov.cz <.>
<br> — 2.platbu ve výši 55 000 Kč uhradíobjednatel zhotovitelido 7dnů po zhotovení projektové dokumentace,jejím odsouhlasení objednatelem a doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli na e-mailovou adresu podatelna©obec—hlizov.cz <.>
<br> - 3.platbu ve výši 36 200 Kč uhradí objednatel zhotovitelido 7 dnů od vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení
<br> stavby a doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli na e—mailovou adresu podatelna©obec—hlizov.cz <.>
<br> Platby budou uhrazeny převodem na účet zhotovitele vedenýu Komerčníbanky a.s <.>,č.ú.78-2236020277/0100 na základě
<br> vystavených faktur <.>
<br> Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou ceny díla uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ...
příloha bod 6 - inventarizace (78.3 kB)
1
<br>
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023
<br>
Účetní jednotka:
<br> Obec: Hlízov
IČ: 00640336
Datum příkazu k inventarizaci 30.10.2023
Den zahájení inventarizace: 1.11.2023
<br> Den ukončení inventarizace: 26.1.2024
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2023
<br>
<br> ***
Starosta obce Hlízov svým pokynem ze dne 31.10.2023 uložil provést
řádnou inventarizaci veškerého majetku a závazků obce ke dni 31.12 <.>
2023.Součástí příkazu byl plán inventur a jmenování členů hlavní
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí <.>
<br> Obsah zprávy:
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky o inventarizaci
2.Výsledek inventarizace
3.Kontrola hospodaření s majetkem obce,stav pohledávek a závazků
4.Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
5.Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů
6.Prohlášení hlavní inventarizační komise HIK
<br>
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci
majetku a závazků a vnitroorganizační směrnice Obce Hlízov Inventarizace
majetku a závazků
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise
postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při
inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny
dle podpisových vzorů a nebyly zjištěny rozdíly <.>
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami
proběhla.Termín inventarizace byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení členů dílčích invent.komisí proběhlo individuálně,průběžně v budově
obecního úřadu v termínu od 1.11.2023 do 1.12.2023.V uvedeném termínu se
školení zúčastnili všichni jmenovaní členové.Přílohou je protokol o proškolení s
<br>
<br>
2
<br>
<br> podpisy.Současně byli přítomní seznámeni se zásadami bezpečnosti práce při
provádění inventur <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br>...
příloha bod 4 - fa (291.7 kB)
_______________________________________________________________________
<br> Pol.Materiál - Označení Sazba DPH
Množství Cena za měrnou jednotku XXXX XXX DPH_______________________________________________________________________
<br> XXXXXX XXXXXX Směsný komunální odpad XX %
14,094 T 988,00 CZK za 1 T 13.924,87
<br> 000040 Svoz směs.komunál.odpadu 21 %
691 JV 36,33 CZK za 1 JV 25.104,03
<br> 000050 Nájem nádoby hřitov 21 %
1 JV 139,17 CZK za 1 JV 139,17
<br> 000060 Poplatek za ukládání komunálního odpadu 0 %
14,094 T 500,00 CZK za 1 T 7.047,00
<br> 000061 200139 Plasty 21 %
1,391 T 2.100,00 CZK za 1 T 2.921,10
<br> 000062 Svoz separovaného odpadu plast 1100 l 21 %
5 JV 1.300,00 CZK za 1 JV 6.500,00
<br> 000063 Svoz separovaného odpadu plast 120 l 21 %
223 JV 54,17 CZK za 1 JV 12.079,91
<br> 000064 200101 Papír a lepenka 21 %
0,391 T 1.000,00 CZK za 1 T 391,00
<br> 000065 Svoz separovaného odpadu papír 1100 l 21 %
7 JV 650,00 CZK za 1 JV 4.550,00
<br> Obec Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov
<br> Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22500262)
<br> Obec Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov
<br> Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22500262)
Dodavatel(IČ): 49356089
<br> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o <.>
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10
<br> Dodavatel(DIČ): CZ49356089
Registrace: oddíl C,vložka 19775
<br> Městský soud v Praze
Bankovní účet: 3133950003/2700
<br> Konstantní symbol: 308
Datum vystavení: 09.02.2024
Datum usk.zd.plnění: 31.01.2024
Datum splatnosti: 23.02.2024
<br> Smlouva(interní AVE):
S/100183/05324142/001/2006
Objednávka:
D17/S/100183/0532414
Způsob platby: Platební příkaz
Variabilní symbol: 2151896483
<br> DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č.2151896483_______________________________________________________________________
<br> _______________________________________________________________________
<br> _______________________________________________________________________
<br> Provozovna Čáslav
Hejdof 1666
286 01 Čáslav-Čáslav-Nové Mě
<br> Fakturu ...
Zápis ze zasedání OZ č. 2/2024 (331.1 kB)
1
<br>
<br>
<br> Obec Hlízov
<br> Zastupitelstvo obce Hlízov
<br>
<br> Zápis č.2/2024
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Hlízov
<br> konaného dne 21.02.2024 od 19:00 hodin
<br>
<br> Zahájeni zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Hlízov (dále "ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce MVDr <.>
<br> Antonínem Škarkou (dále "předsedající").Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných
<br> členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Bod č.I.Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit zapisovatelem Ing.Luboše Kotena a ověřovateli paní Bc.Kateřinu
<br> Svobodovou a XXXX XXXXXX Nowoka <.>
<br> Návrh usnesení č.X -X/XXXX :
<br> ZO Hlízov schvaluje jako zapisovatele Ing.Luboše Kotena a ověřovateli stanoví paní Bc.Kateřinu
<br> Svobodovou a XXXX XXXXXX Nowoka <.>
<br> Výsledek hlasování:
<br> Pro - 9 Proti - 0 Zdržel se - 0
<br> Usnesení č.1 -2 /2024 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> Bod č.II.Kontrola usnesení č.1/2024
Kontrolovaná usnesení zápisu:
<br> Usnesení č.3-1/2024 – záměr na prodej pozemku 300/1-17 vyvěšen 7.2.2024 <.>
<br> Usnesení č.6-1/2024 – finanční příspěvek na karneval – dar podepsán 30.1.2024
<br> Usnesení č.8-1/2024 – smlouva o smlouvě budoucí – podepsáno 10.2.2024 <.>
<br> Usnesení č.9-1/2024 – jmenování přípravné komise konkurzního řízení bude projednáno dnes
<br> Usnesení č.10-1/2024 – odpadní vody Starý Kolín podepsáno 10.2.2024 a poté odesláno <.>
<br>
<br>
<br> Bod č.III.Schváleni navrženého programu
Předsedající požádal o schváleni programu pozměněného vložením bodu 5) Podepsání smlouvy
<br> o věcném břemenu (paní Horelová) dále pak 13) Schválení finančního příspěvku - Domácí hospic
<br> Srdcem z.ú.a 14)Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2024.Program tedy byl po doplnění
<br> navržen následovně:
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů a zapisova...

Načteno

edesky.cz/d/8636479

Meta

Pronájem   Územní plánování   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz