« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytňany - Vyhláška o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o místním poplatku ze psů
ObecRokytňany
Zastupitelstvo obce
<br>
Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obceRokytňanyse na svém zasedání dne20.2.2024usneslo vydat nazákladě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
ObecRokytňanytouto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.1§ 2 odst.5 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad.2§ 15odst.1zákonao místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.2
Poplatník apředmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem jepro účely tohoto poplatkuosoba,která je přihlášená nebo má sídlo na územíČeské republiky(dále jen „poplatník“).Poplatek ze psů platípoplatníkobcipříslušnépodle svého místa přihlášení nebo sídla.3§ 2 odst.1a odst.4zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.4§ 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do15dnůode dne,kdy se pes stal starším3měsíců,neboode dne,kdy nabyl psastaršího3měsíců;údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.5§ 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
<br>
<br> Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,jepoplatníkpovinen tuto změnu oznámit do 15ode dne,kdy nastala.6§ 14a odst.4zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.4
Sazba poplatku
Sazba poplatkuzakalendářní rokčinízakaždéhopsa…………….………….<.> …100Kč <.>
<br> V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců...

Načteno

edesky.cz/d/8634409

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz