« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytňany - Vyhláška o poplatku za odvoz odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o poplatku za odvoz odpadů
Obec Rokytňany
Zastupitelstvo obce
<br>
Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obceRokytňanyse na svém zasedánídne20.2.2024usneslo vydat na základě§ 14zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákonomístních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
ObecRokytňanytouto vyhláškou zavádí místní poplatekza odkládání komunálního odpadu z nemovité věci(dále jen „poplatek“) <.>
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.1§ 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad.2§ 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.2
Předmět poplatku,poplatníka plátcepoplatku
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území obce.3§10j zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Poplatníkem poplatku je4§10izákona o místních poplatcích
<br>
<br>
a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo
b)vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
Plátcem poplatku je5§10n odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka6§10n odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br> Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.7§10p zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.3
Ohlašovací povinnost
Plátcepoplatkuje povinen podatsprávci poplatku ohlášenínejpozdějido15dnůode dne,kdy nabyl postavení plátcepoplatku;údaje uváděné v ohlášení upravuje zá...

Načteno

edesky.cz/d/8634408

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz