« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytňany - Vyhláška o systému shromažďování odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška o systému shromažďování odpadů
Obec Rokytňany
Zastupitelstvo obce
--------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Obecně závazná vyhláška
ostanovení obecního systémuodpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obceRokytňanyse na svém zasedání dne20.2.2024usneslo vydat na základ짠59odst.4zákonač.541/2020 Sb <.>,oodpadech(dále jen „zákon
o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákonač.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku(dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovujeobecní systémodpadového hospodářství na území obceRokytňany
<br>
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcízákonem o odpadechatoutovyhláškou1§ 61 zákona oodpadech
<br> <.>
<br>
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2§60 zákonaoodpadech
<br> <.>
<br>
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
<br>
Čl.2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> Osoby předávající komunální odpadna místa určená obcí jsou povinnyodděleně soustřeďovatnásledujícísložky:
<br>
<br> Biologickéodpadyrostlinného původu <,>
<br> Papír <,>
<br> Plastyvčetně PET lahví(dále jen „plasty“) <,>
<br> Sklo <,>
<br> Kovy <,>
<br> Nebezpečné odpady <,>
<br> Objemný odpad <,>
<br> Jedlé oleje a tuky <,>
<br> Textil <,>
<br> Směsný komunální odpad <.>
<br>
<br> Směsnýmkomunálnímodpademse rozumízbylý komunální odpad po stanoveném vytříděnípodleodstavce1 písm.a)aži) <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/8634407

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz