« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Výroční zpráva za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2023
(__ <,>
<br> Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce Těchobuz v oblasti poskytování informací dle 9 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> - počet žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,které obec Těchobuz obdržela v roce 2023: O
<br> - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: O
<br> - počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil vsouvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> — žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce 0 odmítnutí žádosti
<br> o poskytnutí informace nebyl v roce 2023 vydán
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - výhradní licence v roce 2023 nebyly poskytnuty
<br> e) počet stížností podaných podle & 16a zákona o svobodném přístupu k informacím,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> - Obec Těchobuz jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se kjejí působnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím,žádosti je možné podávat ústně nebo písemně na adresu obce Těchobuz,žádost musí splňovat náležitosti š 14 zákona o svobodném přístupu k informacím
<br> XXXX XXXXXXX \ ()Blít ll \ „XXXXXXX ',\'y„l,wfi\íi Starosta obce Těfhobuzqg_ “,' Í _
<br> li_\\
<br> i\(z LL/ L l(() (ms MUM.3.l \ \_

Načteno

edesky.cz/d/8634334

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz