« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Návrh Závěrečného účtu - Blanský les-podhůří za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf [2,85 MB]
O.KRAJSKÝ ÚŘAD KÚ ' % 152% JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 ; 370 76 Ceské Budějovice (JďZý
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 53550120231jaho| Císlo jednací: KUJCK 20361/2024
<br> Milli!llllilliliililillii||il||||i|l||i|l
<br> B PIC
<br> Z ráva o v'sledku řezkoumání hos odaření za rok 2023
<br> svazku XXXXXXX XXX - podhůří,IČO XXXXXXXX
<br> Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech: dne 01.08.2023jako dílčí přezkoumání dne 07.02.2024 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření svazku XXXXXXX XXX - podhůří za rok XXXX ve smyslu ustanovení X XX,g 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 17.07.2023 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumaně období od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a ; jí a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.477/2023/0EKO—PR dne 19.07.2023 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání poskytli součinnost: XXXXXXXXX XXXXXXX - předseda XXXX XXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ: 70890650
<br> e—podatelna: posta©kraj-jíhocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stranka 1 z 9
<br> C.j.: KUJCK 20361/2024 Sp.zn.: (JEKO-PŘ 5355012023/jahol
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu ...
Výkaz zisku a ztráty 2023.pdf [2,59 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY oecí Za období: 122023 XXXXXXX XXX - podhůří; IČO XXXXXXXX; Husova XXX,Včelna,XXX 82 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni : 23.1.2024
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ N ev ž Syntetický Bězné _ Minulé „ áz polo ky učet Hlavní činnost Hošťrggoásrřká Hlavní činnost Hoěprordšfká A.NÁKLADY CELKEM 618 830,98 0,00 600 268,60 0,00 |_ Nákjady z činnosti 616 830,98 0,00 598 268,60 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 500,00 0,00 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 168 164,20 0,00 167 517.47 0.00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 14 566.46 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 0,00 0.00 0.00 0.00 10.Náklady na reprezentaci 513 6 560,00 0.00 0.00 0.00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 64 957,80 0,00 45 785,80 0,00 13.Mzdové náklady 521 144 000,00 0,00 108 000,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary ajina bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0.00 0.00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0.00 0.00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 185 576,00 0,00 245 530,33 0,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30.Prodaný dlouh...
Výkaz Fin 2023.pdf [8,60 MB]
FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územnícn SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oecí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 12/2023
<br> XXXXXXX XXX - podhůří; lČO XXXXXXXX; Husova XXX,Včelná,XXX 82 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2024
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rgššššěhpo VÝSIedeťoii počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 295 000,00 298 580,00 298 580,00 100,00
<br> XXXX Bez paragrafu 295 000,00 298 580,00 298 580,00 100,00
<br> 3723 2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 220 000,00 220 000,00 185 787,40 84,45 3723 xxxx ÍŽŠLZŽĚĚÉSWMC" “"P““ jiný“ "ež "ebemečmmh “ 220 000,00 220 000,00 185 787.40 84.45 6310 2141 Příjem z úroků 200,00 200,00 0.00 0.00 6310 xxxx obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00 200,00 0,00 0,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 175 000,00 175 000,00 100,00 6330 xxxx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 175 000,00 175 000,00 100,00 Celkem 515 200,00 693 780,00 659 367,40 95,04
<br> Strana „11
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rgýěc'šáešhpo Výs'edeťoii pačátk" pInĚ/oní V a b 1 2 3 1014 5164 Nájemné 12 000.00 4 000,00 4 000,00 100,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 3 025,00 3 025,00 100,00 1014 5171 Opravy a udržování 0,00 14 567,00 14 566,46 100,00 1014 xxxx gžslrgš'ůllfžl'gtggšgfůagšgc" ""a“ “"nic" “ Spec'á'mc" p'Od'" 19 500,00 21 592,00 21 591,46 100,00 3723 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 220 000,00 130 000,00 94 380,00 72,60 3723 xxxx ŽgšihiižiiiišlfgmnÍCh Odpadů imýc" "až "eb“mčnýc" “ 220 000,00 130 000,00 94 380,00 72,60 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000.00 1 000.00 636.80 63.68 6310 XXXX Obecné přůmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 636,80 63,68 6320 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00...
Rozvaha 2023.pdf [4,30 MB]
ROZVAHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY oecí Za období: 12/2023
<br> XXXXXXX XXX - podhůří; IČO XXXXXXXX; Husova XXX,Včelná,XXX 82 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2024
<br> 1 | 2 3 4 ÚČETNÍ oeooei Název položky syTltgěIICKy Běžné Minulé Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 16 043 255,04 9 311 378,30 6 731 876,74 6 918 399,52 A.Stálá aktiva 10 346 262,47 9 311 378,30 1 034 884,17 1 254 291,17 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 57 296,00 57 296,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenítelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 295,00 57 296,00 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0,00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0,00 0,00
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 10 288 966,47 9 254 082,30 1 034 884,17 1 254 291,17 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Stavby 021 647 503,20 517 210,00 130 293,20 183 881,20 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 3 389 638,27 2 485 047,30 904 590.97 1 070 409,97
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 251 825,00 6 251 825,00 0.00 0.00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0.00 0,00 0,00 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové ú...
Příloha 2023.pdf [7,80 MB]
PŘÍLOHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ Za období: 12/2023 XXXXXXX XXX - podhůří; IČO XXXXXXXX; Husova XXX,Včelná,XXX 82 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2024
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,žádná činnost není omezena
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČUS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Účetníjednotka neúčtuje o hospodářské činnosti 1.Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování A Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 Kč do 60 tis.Kč
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 Kč do 40 tis.Kč.2.Změny způsobů'oceňování nenastaly 3.Odpisový plán: Učetní jednotka provedla odpisy poprvé k 31.12.2011.Odpisy jsou od roku 2012 prováděny měsíčně,rovnoměrný způsob odpisování.4.Nejsou realizovány žádné platby v cizích měnách 5.Peněžní fondy účetní jednotka nemá Učetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozd ějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,Českých účetníchn standanů č.701-710 a MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSOv aktuálním znenL
<br> Strana 1 / 14
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 1 ! 2 Název položky Účet ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minulé P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Osta...
Návrh závěrečného účtu Blanský les-podhůří za rok 2023.pdf [1,08 MB]
Svazek obcí XXXXXXX XXX - podhůří se sídlem Husova XXX,Včelná,PSČ 373 82
<br> IČO: 70819963
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU oscí XXXXXXX XXX - PODHÚŘÍ ZA ROK XXXX
<br> X.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu svazku obcí v hodnoceném roce
<br> v Kč
<br> UKAZATEL SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST
<br> ROZPOCTU ROZPOČET ROZPOČET K 31.12.2023 Třída 1 Daňové příjmy (] o o Třída 2 Nedaňové příjmy 220 200 220 200 185 787,40 Třída 3 Kapitálové příjmy () o () Třída 4 Přijaté transfery 295 000 298 580 298 580 Celkem příjmy PO konsolidaci 515 200 518 780 484 367,40 Třída 5 Běžné výdaje 427 000 403 688 351 261,78 Třída 6 Kapitálové výdaje () o 0 Celkem výdaje PO ROHSOHGGCÍ 427 000 403 688 351 261,78 Saldo příjmy — výdaje 88 200 115 092 133 105,62
<br> V roce 2023 bylo v hospodaření svazku obcí dosaženo rozdílu mezi příjmy a výdaji (přebytek) ve výši 13310562 Kč.Dle Výkazu zisku aztráty za rok 2023 je vykázán zlepšený výsledek hospodaření.Náklady v roce 2023 byly nižší o 5 334,10 Kč než výnosy <.>
<br> Příjmy (po konsolidaci) v roce 2023 jsou tvořeny členskými příspěvky a příjmy z prodeje plastových pytlů na tříděný odpad.Členské příspěvky ve výši 298 580 Kč jsou dány počtem obyvatel v jednotlivých obcích.Příjmy z prodeje plastových pytlů na tříděný odpad členským obcím v pořizovacích cenách jsou ve výši 185 787,40 Kč <.>
<br> Ve výdajích (po konsolidaci) je čerpáno celkem 351 261,78 Kč,ztoho 21 591,46 Kč na provoz záchytné stanice pro psy,na pojištění majetku svazku obcí 5 557,52 Kč,na nákup plastových pytlů na tříděný odpad určených k prodeji členským obcím 94 380 Kč,za poradenskou činnost 20 000 Kč,na pořízení SW Spisová služba 18 635 Kč a ostatní výdaje ve výši 191 097,80 Kč jsou nutné na zajištění chodu svazku obcí <.>
<br> V roce 2023 byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek Spisová služba za 18 635 Kč.Členským obcím byl bezúplatně předán majetek ve výši 1 619 561,40 Kč (SW za 257 972 Kč,výpočetní technika,interaktiv...
Inventarizační zpráva za rok 2023.pdf [6,09 MB]
DSO XXXXXXX XXX — podhůří se sídlem Včelnál Husova XXX: PSČ XXX XX' IČO 70819963
<br> Inventarizační zpráva
<br> ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku svazku obcí XXXXXXX XXX - podhůří k XX.XX.XXXX
<br> Na základě příkazu vedoucího účetní jednotky DSO XXXXXXX XXX - podhůří — předsedy XXXX XXXXXXXXX Ohrazdy ze dne XX.XX.XXXX byla provedena řádná inventarizace následujícího
<br> majetku a závazků:
<br> Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Účet 021 Stavby
<br> Účet 022 Samostatné movité věci
<br> Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Účet 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> Účet 081 Oprávky ke stavbám
<br> Účet 082 Oprávky k samost.movitým věcem a souborům věcí
<br> Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
<br> Účet 131 Pořízení zboží
<br> Účet 132 Zboží na skladě
<br> Účet 231 Základní běžný účet 030
<br> Účet 244 Termínované vklady krátkodobé
<br> Účet 261 Pokladna
<br> Účet 262 Peníze na cestě
<br> Účet 31 1 Odběratelé
<br> Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> Účet 321 Dodavatelé
<br> Účet 331 Zaměstnanci
<br> Učet 342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
<br> Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
<br> Učet 381 Náklady příštích období
<br> Účet 388 Dohadné účty aktivní
<br> Účet 401 Jmění účetní jednotky
<br> Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> Účet 406 Oceňovací rozdíly při prvém použití metody
<br> Účet 408 Opravy minulých období
<br> Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
<br> Účet 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
<br> Účet 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
<br> Fyzické inventury byly provedeny na území členských obcí svazku a v sídle svazku obcí na obecním úřadě Včelná (čp.212) <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023 inventarizační komisí ve složení:
<br> Ústřední inventarizační komise: předseda: ...

Načteno

edesky.cz/d/8632788

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz