« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Návrh závěrečného účtu obce Kamenný Újezd za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2023[1].pdf [0,41 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 18 *KUCBX01B9YZI* KUCBX01B9YZI Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Kamenný Újezd,IČO 00245062 Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech: od 13.11.2023 do 15.11.2023 jako dílčí přezkoumání od 06.02.2024 do 07.02.2024 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření obce Kamenný Újezd za rok 2023 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 18.09.2023 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023.Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka: XXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání podle § X zákona č.XXX/XXXX Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.478/2023 a 475/2023 dne 19.07.2023.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXXXXXX XXXXXXX – účetní Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX – administrativní pracovnice Spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/jahol Číslo jednací: KUJCK 22573/2024 Č.j.: Sp.zn.: OEKO-PŘ 55833/2023/jahol identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 2 z 18 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze z...
Výkaz zisku a ztrát 12.2023[1].pdf [0,07 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220,Kamenný Újezd,373 81
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 32 718 401,73 1 503 992,43 30 874 832,76 1 518 009,43
I.Náklady z činnosti 23 405 748,85 1 395 426,43 24 452 955,28 1 301 851,43
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 757 113,04 87 929,94 1 403 817,08 78 282,99
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 211 112,54 153 303,09 967 950,99 130 912,75
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 1 900,00 0,00 7 498,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 748 534,32 0,00 5 156 795,34 157 038,12
<br> 9.Cestovné 512 670,00 0,00 60,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 953,00 0,00 4 738,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 5 649 580,77 177 773,25 5 144 155,47 98 189,15
<br> 13.Mzdové náklady 521 6 136 453,00 835 100,00 5 581 880,00 700 322,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 740 937,00 135 893,00 1 458 676,00 120 645,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 18 102,00 1 685,00 14 716,00 1 495,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 83 965,00 0,00 98 477,00 3 200,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 31 197,00 0,00 25 789,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 3 307,00 0,00 3 307,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 18 528,00 0,00 4 000,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlen...
Rozvaha 12.2023[1].pdf [0,09 MB]
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220,Kamenný Újezd,373 81
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 452 176 057,44 84 811 467,56 367 364 589,88 333 504 926,64
A.Stálá aktiva 306 204 263,11 84 760 287,56 221 443 975,55 215 066 353,96
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 2 158 807,00 598 572,00 1 560 235,00 1 659 871,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 333 717,00 333 717,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 825 090,00 264 855,00 1 560 235,00 1 659 871,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 304 045 456,11 84 161 715,56 219 883 740,55 213 406 482,96
<br> 1.Pozemky 19 812 564,17 0,00 19 812 564,17 19 785 559,02031
<br> 2.Kulturní předměty 122 557,50 0,00 122 557,50 122 557,50032
<br> 3.Stavby 261 069 495,72 72 524 401,10 188 545 094,62 185 383 717,76021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 12 389 127,89 6 241 719,90 6 147 407,99 5 842 908,99022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 395 594,56 5 395 594,56 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 156 116,27 0,00 5 156 116,27 2 171 739,6...
Příloha[4].pdf [0,08 MB]
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220,Kamenný Újezd,373 81
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel
ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) účtování zásob způsobem B <,>
b) účtování opravných položek k 31.12.daného účetního období <,>
c) odepisování majetku ke konci kalendářího čtvrtletí ve výši 3 měsíčních odpisů <,>
d) účtování fondů prostřednictví
účtu 401 0019 <,>
e) časově se rozlišují částky nad 50 000,- Kč s DPH,tam kde se uplatňuje DPH tak bez DPH
f) k vzájemnému odsouhlasení pohledávek a závazku dochází,když její výše překročí 150 000,- Kč bez DPH <.>
Účetní metody,které účetní jednotka pou
žívá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a
MP/28/OEKO <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 98 447 670,87 97 242 668,22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 16 106,40 16 106,40
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 900,00 2 900,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 56 805,00 56 805,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 98 371 859,47 97 166 856,82
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a kr...
návrh závěrečného účtu obce za rok 2023[1].pdf [3,12 MB]
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh závěrečného účtu obce Kamenný Újezd za rok
2023
<br> Obec Kamenný Újezd
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Kamenný Újezd
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
<br> 00245062
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 387998204
E-mail ucto@kamenny-ujezd.cz
<br> Popis obce a její činnosti v roce 2023 1
<br> Plnění rozpočtu příjmy 2
<br> Plnění rozpočtu výdaje 3
<br> Plnění rozpočtu financování 5
<br> Rozvaha k 31.12.2023 6
<br> Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2023 9
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 11
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 2021-2023 12
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 2021-2023 13
<br> Měsíční stav finančních prostředků 14
<br> Majetek 15
<br> Přijaté dotace a jejich užití 16
<br> Dotace a dary poskytnuté obcí Kamenný Újezd 17
<br> Rozvaha PO ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 18
<br> Výkaz zisku a ztrát PO ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 21
<br> Rozvaha PO LSaP Kamenný Újezd 24
<br> Výkaz zizku a ztrat PO LSaP Kamenný Újezd 27
<br> Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023 29
<br> Strana
<br>
<br> Základní informace o obci
<br>
<br> Název obce: Obec Kamenný Újezd
<br> Sídlo: Náměstí 220,Kamenný Újezd 373 81
<br> IČO: 00245062
<br> Starosta: XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Obec Kamenný Újezd provozuje hospodářskou činnost (Autokemp Štilec) a je plátcem daně
<br> z přidané hodnoty.Obec má zřízen sociální fond,který je naplňován a čerpán dle Zásad tvorby a
<br> čerpání SF schválených Radou obce Kamenný Újezd dne 22.11.2021 <.>
<br>
<br> Obec zřizuje dvě příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
<br> - Lesní správa a pila Kamenný Újezd
<br>
<br> Rozpočet obce pro rok 2023 byl schválen jako schodkový,a to se schodkem 16 000 000,00 Kč <.>
<br> V roce 2023 bylo schváleno celkem 9 rozpočtových opatření,z toho schválených:
<br> Radou obce – RO č.1,RO č.3,RO č.4,RO č.5,RO č.7
<br> Zastupitelstvem obce – RO č.2,RO č.6,RO č.8,RO č.9
<br> K ...
FiN - plnění rozpočtu 12.2023[1].pdf [0,29 MB]
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Kamenný Újezd; IČO 00245062; Náměstí 220,Kamenný Újezd,373 81
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 9 000 000,00 9 000 000,00 8 708 099,24Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 96,76
<br> 1112 650 000,00 718 000,00 717 396,76Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,92
<br> 1113 1 700 000,00 2 070 000,00 2 069 690,62Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,99
<br> 1121 11 000 000,00 15 020 000,00 15 019 541,59Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 500 000,00 1 020 000,00 1 018 780,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 99,88
<br> 1211 29 000 000,00 28 081 507,00 26 998 647,90Příjem z daně z přidané hodnoty 96,14
<br> 1334 200 000,00 200 000,00 48 803,30Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 24,40
<br> 1335 20 000,00 20 000,00 6 306,80Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 31,53
<br> 1341 125 000,00 125 000,00 99 883,00Příjem z poplatku ze psů 79,91
<br> 1342 250 000,00 260 000,00 252 320,00Příjem z poplatku z pobytu 97,05
<br> 1343 28 000,00 28 000,00 24 960,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 89,14
<br> 1345 1 800 000,00 1 800 000,00 1 730 240,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 96,12
<br> 1349 1 000,00 1 000,00 0,00Příj...

Načteno

edesky.cz/d/8632787

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz