« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - VŘ - 2 pracovní místa referent/referentka v oddělení dopravně správních činností OD ÚMČ Praha 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prihlaska_na_VR.PDF
Přihláška do výběrového řízení
(podle ustanovení § 7 zákona č.312/2002 Sh <.>,o úřednicích územních samosprávných celků)
<br> Pracovní místo:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového nzení ze dne:
<br> Jméno,příjmení,titul
<br> Datum a místo narození
<br> Státní příslušnost
<br> Místo trvalého pobytu
<br> Kontaktní adresa (pokud je
odlišná od místa trvalého pobytu)
Číslo občanského průkazu
<br> Číslo dokladu o povolení k pobytu
(jde-li o cizího státního občana)
<br> Kontaktní telefon,e-mail
<br> K přihlášce se připojují následující doklady:
<br> 1.strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
<br> 2.originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce
(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením)
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Datum:
<br> podpis uchazeče
10_VR_OD__referent_odd_dopravne_spravnich_cinnosti.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8
zastoupená JUDr.Josefem Rambouskem,tajemníkem
<br> Úřadu městské části Praha 8
<br> Vyhlašuje 1.3.2024 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst
referent / referentka
<br> v oddělení dopravně správních činností v odboru dopravy
Úřadu městské části Praha 8
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě* 11
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
Předpokládané datum nástupu od 1.4.2024 <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let;
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk;
c) způsobilost k právním úkonům;
d) bezúhonnost** <.>
<br> Požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v
<br> bakalářském studijním programu
<br> Požadované znalosti a dovednosti
projednávání přestupků podle § 125c zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů;
<br> projednávání přestupků podle § 125d zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů;
<br> rozhoduje o zadržených řidičských průkazech policistou podle § 118c zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů;
<br> znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád;
znalost zákona č.168/1999 Sb <.>,o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
<br> vozidla;
znalost zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě;
znalost zákona č.251/2016 Sb <.>,§4 odst.1,o některých přestupcích ve vztahu k porušení
<br> nařízení hl.m.Prahy č.20/2006 ...

Načteno

edesky.cz/d/8632500

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz