« Najít podobné dokumenty

Obec Pěnčín - Veřejné zasedání ZO Pěnčín - 11. 3. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pěnčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné zasedání ZO Pěnčín - 11. 3. 2024[1].pdf [0,29 MB]
V <,>
<br> STAROSTKAOBCEPĚNCIN
<br> SVOLÁVÁ
<br> podle 5 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> které se koná dne: 11.3.2024 V 18.00 hodin
<br> v zasedací místnosti OU Pěnčín
<br> Program:
<br> 1.Zahájení - Schválení zapisovatele,návrhové komise a ověřovatelů zápisu - Schválení programu zasedání ZO Pěnčín
<br>.Kontrola úkolů
<br>.Schválení Smlouvy o převzetí role editora údajů dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce pro účely vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje
<br> WM
<br> 4.Schválení návrhu nového uspořádání pozemků - KoPÚ Lhota pod Kosířem
<br> 5.Schválení části plánu společných zařízení — KoPÚ Lhota pod Kosířem
<br> 6.Schválení Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání S odpady tabákových výrobků 7.Různé
<br> 8.Usnesení
<br> 9.Závěr
<br> V Pěnčíně dne: 1.3.2024
<br> za,/474
<br> Bc.XXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno: l.X.XXXX Sňato:
Veřejné zasedání ZO Pěnčín - 11. 3. 2024.pdf
V <,>
<br> STAROSTKAOBCEPĚNCIN
<br> SVOLÁVÁ
<br> podle 5 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> které se koná dne: 11.3.2024 V 18.00 hodin
<br> v zasedací místnosti OU Pěnčín
<br> Program:
<br> 1.Zahájení - Schválení zapisovatele,návrhové komise a ověřovatelů zápisu - Schválení programu zasedání ZO Pěnčín
<br>.Kontrola úkolů
<br>.Schválení Smlouvy o převzetí role editora údajů dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce pro účely vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje
<br> WM
<br> 4.Schválení návrhu nového uspořádání pozemků - KoPÚ Lhota pod Kosířem
<br> 5.Schválení části plánu společných zařízení — KoPÚ Lhota pod Kosířem
<br> 6.Schválení Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání S odpady tabákových výrobků 7.Různé
<br> 8.Usnesení
<br> 9.Závěr
<br> V Pěnčíně dne: 1.3.2024
<br> za,/474
<br> Bc.XXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno: l.X.XXXX Sňato:
bez názvu
v r
<br> STAROSTKAOBCEPENCIN
<br> SVOLAVA
<br> podle § 103,adsl.S za'kona 5.128/2000 Sb.0 obcich
<br> VEREJNE ZASEDANi
ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> které se koné dne: 11.3.2024 V 18.00 hodin
<br> v zasedaci mistnosti 00 Pencm
<br> Program:
<br> 1.Zahéjem’
- Schvéleni Zapisovalele,névrhové komise a ovéiovatelfi zépisu
<.> Schvélem’ programu zasedém’ Z0 Pénéin
<br> 2.Kontroia I’Jkolfi
3.Schvélem’ Smlouvy o pfevzeu’ role editora fidajfi dopravni a technické infmstruktury
<br> ve vlasmictvi obce pro (16er vedem’ Digilélni technicke' mapy Olomouckého kraje
4.Schvélem' névrhu nového uspoiéde’mi pozemkfl - KoPU Lhota pod Kosifem
5.Schva’leni éésli pla’nu spoleénj/Ch zafizeni 7 KoPU Lhota pod Kosii'em
6.Schvéleni Smlouvy o \Clhradé na'kladfi na \iklid a nakléda'm’ s odpady tabékovjch vyrobkfi
7.Rfimé
8.Usnesem’
9.Zévér
<br> V Pénéiné dne: 1.3.2024
<br> 26/474
<br> Bc.Eva Knajblové
starostka oboe
<br> Vyvé§eno: 1.3.2024
Sfiato:

Načteno

edesky.cz/d/8632216

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pěnčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz