« Najít podobné dokumenty

Obec Vřesina okres Opava - Smloua o poskytnutí dotace DO/817/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vřesina okres Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace
1
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená podle § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br>
Evidenční číslo smlouvy: DO/817/2023
<br>
<br> Poskytovatel: Obec Vřesina
<br> se sídlem 21.dubna 247/1,747 20 Vřesina
<br> IČ: 00635545
<br> Č.ú.: 235442364/0300 (Československá obchodní banka,a.s.)
<br> zastoupena: Mgr.Bohuslavou Krupovou,starostkou
<br> (dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné
<br>
<br>
<br> Příjemce: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vřesina u Hlučína
<br> adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,747 20 Vřesina
<br> právní forma: Pobočný spolek
<br> IČ: 66738601
<br> DIČ:
<br> bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> zastoupený: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,starosta sboru
<br>
(dále jen „Příjemce“) na straně druhé
<br>
uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí
<br> neinvestiční Dotace z rozpočtových prostředků Poskytovatele na projekt / akci
<br> Podpora činnosti SDH Vřesina 2024
<br> dle předložené žádosti o dotaci (dále jen „Projekt“) <.>
<br>
Článek II <.>
<br> VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY
<br> Dotace na realizaci Projektu se poskytuje ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) dále jen
<br> „Dotace“,a Poskytovatel ji uhradí na účet Příjemce nebo v hotovosti,nemá-li Příjemce zřízen
<br> bankovní účet,do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Článek III <.>
<br> POVINNOSTI PŘÍJEMCE
<br>
<br> 1) Příjemce se zavazuje:
<br> a) dodržet účel a rozpočet Projektu dle předložené žádosti a použít dotaci co nejhospodárněji
<br> a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl.I <.>,a to nejpozději
<br> do 31.12.2024 (dále jen „Termín real...

Načteno

edesky.cz/d/8631826

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vřesina okres Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz