« Najít podobné dokumenty

Obec Doksany - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doksany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha- 12.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Doksany; IČO 00263524; Doksany 108,Doksany,411 82
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následném účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Obec :
- neprovozuje hospodářskou činnost
- odpisy jsou prováděny ročně vždy k 31.12 <.>
- v roce 2023 nebyly provedeny transakce v cizí měně
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 203 576,22 183 564,06
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 203 576,22 183 564,06
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 50 000,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 50 000,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání ma...
Přezkum hospodaření.pdf
odbor kontroly
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 12.02.2024
<br> Spisová značka: KUUK/087033/2023/7
<br> Číslo jednací: KUUK/003711/2024
<br> ÚID: kuukes92081976
<br> Počet listů/příloh: 9/0
<br> Vyřizuje/linka: Ing.Iva Krbcová/266
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce Doksany za rok 2023,IČ: 00263524
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 20.07.2023 a bylo provedeno
na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Doksany,na adrese Doksany 108,411 82 Doksany <,>
<br> dne 09.08.2023 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> - Ing.XXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor
<br> Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Doksany,na adrese Doksany 108 <,>
<br> 411 82 Doksany,dne 12.02.2024 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> - Ing.XXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - XXXXXXXX XXXXX - starosta
- Věra Burešová - účetní
<br>
<br>
<br> Strana 2 (Celkem 9)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
<br> závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
<br> svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“):
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> pr...
Rozvaha-12.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Doksany; IČO 00263524; Doksany 108,Doksany,411 82
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 70 997 367,77 21 503 424,23 49 493 943,54 43 621 596,25
A.Stálá aktiva 59 661 315,48 21 503 424,23 38 157 891,25 33 700 564,92
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 735 249,00 376 560,00 358 689,00 375 417,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 232 978,00 232 978,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 502 271,00 143 582,00 358 689,00 375 417,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 56 432 066,48 21 126 864,23 35 305 202,25 30 831 147,92
<br> 1.Pozemky 1 249 702,29 0,00 1 249 702,29 1 249 699,29031
<br> 2.Kulturní předměty 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00032
<br> 3.Stavby 47 796 881,69 18 424 534,70 29 372 346,99 24 603 797,42021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 908 854,97 914 280,00 2 994 574,97 3 033 818,21022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 788 049,53 1 788 049,53 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 009 128,00 0,00 1 009 128,00 1 264 383,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotn...
Výkaz zisku a ztráty-12.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Doksany; IČO 00263524; Doksany 108,Doksany,411 82
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 8 542 650,33 0,00 8 208 036,50 0,00
I.Náklady z činnosti 7 849 615,33 0,00 7 526 275,87 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 185 204,28 0,00 203 178,39 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 281 909,43 0,00 221 589,70 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 544 607,84 0,00 1 516 318,15 0,00
<br> 9.Cestovné 512 596,00 0,00 403,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 111 110,43 0,00 70 123,41 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 506 150,35 0,00 1 152 514,28 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 656 222,00 0,00 2 341 846,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 740 831,00 0,00 601 845,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 099,00 0,00 6 315,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 222,00 0,00 2 172,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 179 224,00 0,00 4 000,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 5 844,00 0,00 41 629,00 0,00
<br> 25.Prodaný ...
FIN-12.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Doksany; IČO 00263524; Doksany 108,Doksany,411 82
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 950 000,00 1 350 000,00 1 343 171,75Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 99,49
<br> 1112 80 000,00 109 000,00 108 966,92Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,97
<br> 1113 200 000,00 315 000,00 314 313,39Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,78
<br> 1121 1 400 000,00 2 282 000,00 2 282 147,08Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,01
<br> 1122 40 000,00 40 000,00 15 580,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 38,95
<br> 1211 3 500 000,00 4 100 000,00 4 098 951,33Příjem z daně z přidané hodnoty 99,97
<br> 1334 5 000,00 5 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 5 000,00 5 000,00 0,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 5 600,00Příjem z poplatku ze psů 80,00
<br> 1343 8 000,00 30 000,00 30 450,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 101,50
<br> 1361 5 000,00 10 000,00 9 760,00Příjem ze správních poplatků 97,60
<br> 1381 50 000,00 60 000,00 58 298,62Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 97,16
<br> 1382 0,00 0,00 0,60Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 350 000,00 453 000,00 452 812,89P...
Návrh - Závěrečný účet za rok 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh Závěrečný účet za rok 2023
Obec Doksany
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Doksany
Doksany 108
411 82
<br> 00263524
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 416861111
E-mail info@obec-doksany.cz
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Majetek 7
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 8
<br> Měsíční stav finančních prostředků 9
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 10
<br> Opis rozpočtových změn 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Doksany,IČO 00263524 KEO4 1.12.11 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2023
<br> Investiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
91628 SFDI Financování dopravní infrastruktury - investice 4 359 559,00 4 359 559,00 0,00 0,00
<br> Celkem 4 359 559,00 4 359 559,00 0,00 0,00
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 205 928,00 205 928,00 0,00 0,00
<br> 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00
<br> 33092 MŠMT ČR OP JAK – P2 neinvestice 353 460,00 353 460,00 0,00 0,00
<br> 98008 VPS Účelové dotace na výdaje spojené s volbou 28 298,00 28 298,00 0,00 0,00
<br> Celkem 603 686,00 603 686,00 0,00 0,00
<br> 0,00Transfery celkem 4 963 245,00 0,004 963 245,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2023
<br>
<br> Obec Doksany,IČO 00263524 KEO4 1.12.11 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2023
<br> Investiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31....

Načteno

edesky.cz/d/8631806

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doksany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz