« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - POZEMEK PARC. Č. 1758 SE STAVBOU BEZ Č.P./Č.P. K.Ú. MICHLE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z KN Na Záhonech.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 27.02.2024 00:00:00
<br> 1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,kód: 101 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> 554782 PrahaOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 727750 Michle List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Česká republika <,>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> Pro: 00000001-001
69797111
<br> RČ/IČO:
<br> Usnesení soudu o dědictví 34 D-783/2013 70 ze dne 02.12.2013.Právní XXX ke dni
XX.XX.XXXX <.>
<br> o
<br> Z-95935/2013-101
<br> Pozemky
<br> 27.02.2024 15:59:12Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>
<br>  1758 64 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> památkově chráněné
území
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: uzsvm pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,kód: 101 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Součástí je stavba: bez čp/če,jiná st <.>
 1758Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<br> B1
<br> C
<br> D
<br> Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B
<br> Věcná práva zatě...
Aukční řád.docx
Příloha č.1 Aukčního řádu
<br> 91396/A/2023-HMSO
Čj.:
<br> Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí
<br>
Čl.1
Základní ustanovení
<br> 1.Tento Aukční řád upravuje užívání systému pro provádění výběrových řízení s aukcí elektronickou formou dle § 22 odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,v platném znění (dále jen „ZMS“) a stanovuje podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na takových řízeních jako elektronických aukcích <.>
<br> 2.Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> 3.Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí Zadavatelem aukce <.>
<br> 4.Elektronická aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření Kupní,Nájemní nebo Pachtovní smlouvy s důrazem na to,aby Zadavatel aukce obdržel za plnění poskytované na základě uvedených smluv co nejvyšší úplatu <.>
<br> 5.K tomuto účelu je Zadavatel aukce oprávněn uveřejňovat elektronické aukce vyhlášením v Elektronickém aukčním systému,včetně Aukčních vyhlášek,fotografií,popisu Předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se elektronické aukce <.>
<br> 6.Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z Aukčního řádu a příslušných právních předpisů,zejména ze ZMS a vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,v platném znění <.>
<br> 7.Veškeré pojmy v tomto Aukčním řádu nedefinované mají význam ve smyslu souvisejících aplikovatelných právních předpisů <.>
<br> 8.Připadne-li poslední den lhůty dle tohoto Aukčního řádu na sobotu,neděli nebo svátek,je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující <.>
<br> 9.Elektronický aukční systém umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů:
a) Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší,nebo
b) Microsoft Edge,nebo
c) Mozilla Firefo...
Aukční vyhláška EAS PHA 14 2024.pdf
18733/A/2024-HMSO
Čj.: UZSVM/A/10911/2024-HMSO
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
E A S / P H A / 1 4 / 2 0 2 4
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 19.3.2024 ve 14
hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.3.2024 ve 14 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hl.m.Praze
Kontaktní osobou je JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br>
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále
jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 165 500,- Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 18.3.2024 do 23,59 hodin.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se...
Kupní smlouva Na Záhonech.pdf
10626/A/2024-HMSO
Čj.:UZSVM/A/10911/2024-HMSO
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.XXXXXXX XXXXX,ředitelka Územního pracoviště v hl.m.Praze
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve ...

Načteno

edesky.cz/d/8631560

Meta

Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz