« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení PÚ - Špitálka 33

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykres_BKOM_Spitalka_33.pdf
UL.ŠPITÁLKA - MK
<br> !
<br> ZUNAC
<br> v PRACOVNÍ Dum-sh s OPRAVNENIM,NEBU Po ZAPLACŠNI
<br> CENY NA MlSTE
<br> OBLAST 1-06
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 s označením příslušných režimů
<br> a doby platnosti.(© 31 /,_ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ 51 / _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat ' ' lnslalov * igi 31 _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ \ /' Odstranit „» Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ',_ Ella Brněnské ING/yl.PERNICA Ing.L.KONKOLSIKY Ing.l.<.> KONKOLSIKY ING.Z.NECAS Ik komunikace
<br> 19.2.2024 / 1% Í Žž% ž ŽÉ% ž % „\ ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br>,OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚ To BRNO DATUM ÚNOR 2024 Souhla5|me se ZUK,<.>
<br> NAZEV AKCE: FORMAT A3 [_ĚBměmkékomunikace / OPS 1-06,přechodné DZ fáze B STUPEŘ Brněnské komunikace a.s 7/13 U L I C E š P I T Á L K A M K MĚŘÍTKO 1:500 639 00 Brno | lČ: 507 33 oss | DlČ: cz 607 33 098 _ <.>,'
<br> c.ZAKAZKY NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 01.1
0100103_24_Spitalka_33_Stanoveni_PU.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0100103/2024/HOD VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0089661/2024/3 TEL./E-MAIL: 542 174 756/hodacova.lada@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně části
<br> šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Špitálka,před or.č.33,Brno,provedenou
<br> příslušnou přechodnou úpravou provozu v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> z důvodu zvláštního užívání místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle tohoto stanovení,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu
<br> přechodné úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,63...

Načteno

edesky.cz/d/8623114

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz