« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Černého 10-14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0102227_umisteni_mobilniho_jerabu_s_PCR.pdf
en334452
Razítko
<br>
2024-02-28T08:26:16+0100
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
0102227_Cerneho_10-14.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0102227/2024/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
Č.J.: MMB/0102227/2024/GJE TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod
č.j.: KRPB-41778-2/ČJ-2024-0602DI ze dne 28.02.2024 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Černého ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu umístění jeřábu pro vykládku materiálu na střechu bytového domu Černého 10-14 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1 den (v čase 8.00-15.00 hod) v období 13.03.2024 – 05.04.2024.Skutečný
<br> termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních
<br> komunikací,resp.uzavírce dle zákona č.13/1997 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/8623112

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz