« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Dunajská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0091120_vyjezd_vozidel_ze_stavby.pdf
640
<br> c.p.654
<br> c
<.> p
<.> 6
<br> 8
3
<br> c.p.712
<br> c.p.170
<br> c.p.172
<br> c
<.> p
<.> 1
<br> 74
<br> c
<.> p
<.> 1
<br> 75
<br> c.o.25
<br> c.o.23
<br> c
<.> o
<.> 1
<br> 9
<br> c
<.> o
<.> 1
<br> 7
<br> c
<.> o
<.> 1
a
<br> b
<br> c.o.21a
<br> c.o.21c
<br> KOTELNA
<br>
<br> K3
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> RESTAU
RACE
<br> S
T
A
<br> N
O
<br> V
IŠ
<br> T
Ě
<br> P
R
<br> O
<br>
<br> K
O
<br> N
T
<br> E
J
N
<br> E
R
<br> Y
<br> S
T
A
<br> N
O
<br> V
IŠ
<br> T
Ě
<br> P
R
<br> O
K
<br> O
N
T
E
J
N
<br> E
R
<br> Y
<br> št <.>
<br> št <.>
<br> št <.>
<br> št <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> z.dl <.>
<br> dl <.>
<br> bet <.>
<br> ra
m
pa
<br> popel <.>
<br> č.r.b.dl.20x10
<br> č
<.> r
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> m
ří
ž
<br> č
<.> r
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> č
<.> r.b
<.> d
l.2
<br> 0
x
1
0
<br> a
s
f <.>
<br> č
<.> r
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> č.r
<.> b
<.> d
l.2
<br> 0x1
0
<br> č
<.> r
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> č
<.> r
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> b.dl.20
x20
<br> č.r.b.dl.2
0x10
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> ž
lá
<br> b
k
o
v
á
<br>
<br> č
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
2
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
2
0
x
2
0
<br> č
<.> r
<.> b
<.> d
l <.>
2
0
x
1
0
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> kačírek
<br> dl <.>
<br> la
v
ič
k
a
<br> la
v
ič
k
a
<br> la
v
ič
k
a
<br> la
v
ič
k
a
<br> odp.koš
<br> z
<.> d
l <.>
<br> b <.>
dl
<.> 2
0x
1
0
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> varovný
<br>
<br> vodící
<br>
<br> p
ás
<br> la
vi
č
ka
<br> la
vi
č
ka
<br> odp.ko
š
<br> odp.ko
š
<br> b.dl.0,60x0,60
<br> a
s
f <.>
<br> parkoviš
tě
<br> parkoviště
<br> DE
LI
<br> KA
<br> Potrefená husa
<br> E13/CHODN...
0091120_Dunajska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0091120/2024/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
Č.J.: MMB/0091120/2024/GJE TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod
č.j.: KRPB-39802-2/ČJ-2024-0602DI ze dne 21.02.2024 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Dunajská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu zajištění vjezdu a výjezdu vozidel stavby na ul.Dunajská v souvislosti se stavbou parkové
<br> úpravy vnitrobloku bytových domů Dunajská 17-25 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.03.2024 – 10.06.2024.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,resp.uzav...

Načteno

edesky.cz/d/8619715

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz