« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - PRODEJ POZEMKU P.Č 3038/3 O VÝMĚŘE 294 M2, K.Ú. ÚŠTĚK - EAS/ULT/054/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
1/5
<br> 1542/ULT/2024-ULTM
Čj.: UZSVM/ULT/1185/2024-ULTM
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
EAS/ULT/054/2024
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 26.3.2024 v 11:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 27.3.2024 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Litoměřice <,>
Na Valech 525/12,412 01 Litoměřice,za který právně jedná Ing.XXXX XXXXXX,ředitelka odboru
Odloučené pracoviště Litoměřice,na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném
znění <,>
Kontaktní osobou je Ing.XXXXX XXXXXXXXX,telefonní číslo: XXX XXX XXX
e-mail: lucie.kocankova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 16.507,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 25.3.2024.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uved...
Typová kupní smlouva.pdf
1542/ULT/2024-ULTM
Čj.: UZSVM/ULT/1185/2024-ULTM
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXX XXXXXX,ředitelka odboru Odloučené pracoviště Litoměřice
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
<br>
<br> republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.1 1 8 5 / 2 0 2 4
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek
 parcela č.3038/3 o výměře 294 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná
<br> plocha,způsob ochrany: ochranné pásmo nemovité kulturní památky,památkové zóny <,>
rezervace,nemovité národní kulturní památky <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000,pro katastrální území Úštěk,obec Úštěk v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrálním pracovištěm
Litoměřice (dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ...

Načteno

edesky.cz/d/8613198

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz