« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. PODBOŘANY P.Č. 1875/7 O VÝMĚŘE 87 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kupní smlouva.docx
641/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/491/2024-USL
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí samostatného oddělení Louny,na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“) <,>
a
Varianta - fyzická osoba
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - manželé
Manželé
XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - právnická osoba
AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
(dále jen „kupující“) <,>
Varianta - územní samosprávný celek
CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
(dále jen „kupující“) <,>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“),tuto
KUPNÍ SMLOUVU
č.<.>.<.>
Čl.I <.>
1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek:
<br> · parcela číslo 1875/7,ostatní plocha,neplodná půda
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Podbořany,obec Podbořany,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,katastrálním pracovištěm Žatec (dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br> 1.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14 čl.CXVII zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,dnem 1.1.2003,příslušný s převáděným majetkem hospodařit,a to ve smyslu § 9 odst.2 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br> 1.Tato kupní smlouva je uzavírána na ...
Aukční vyhláška.docx
641/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/491/2024-USL
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.3.2024 ve 12 hod <.>
Konec elektronické aukce se  stanovuje na  den 25.3.2024 ve 12 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení Louny,Pod nemocnicí 2381,44001 Louny
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: marie.vokounova@uzsvm.cz XXXXX XXXXXXXXX,XXX XXX XXX,e-mail: sarka.hrabakova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> IV <.>
Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br> · parcela č.1875/7 o výměře 87 m2,ostatní plocha,neplodná půda
<br> v k.ú.Podbořany,obec Podbořany,vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Žatec a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> Popis Předmětu aukce:
Pozemek se nachází na okraji zastavěného území,mezi polem a železniční tratí.Není...

Načteno

edesky.cz/d/8613196

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz