« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - POZEMEK P. P. Č. 765/32 K. Ú. CHOLTICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška.pdf
1413/HPU/2024-HPUM Čj.: UZSVM/HPU/1466/2024-HPUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> [.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.3.2024 ve 12:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.3.2024 ve 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Pardubice.Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: petra.svobodova©uzsvm.cz
<br> ||.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast velektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 23.360,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015—7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.3.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat vdostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatel...
návrh kupní smlouvy.pdf
1413/HPU/2024-HPUM
Čj.: UZSVM/HPU/1466/2024-HPUM
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemek:
<br> • pozemková parcela číslo 765/32,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití zeleň <,>
<br> zapsaný na LV č.60000 pro katastrální území a obec Choltice v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice (dále
jen „převáděný majetek“) <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je s převáděným majetkem příslušný
hospodařit podle bodu 14 Čl.CXVII.části 117 zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,ve znění
pozdějších předpisů a na základě ohlášení příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne
2.7.2004,a to ve smyslu § 9 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br> 3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí
elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím
Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce …….<.>
<br> Čl.II <.>
<br> 1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku
se všemi právy a povinnostmi,a to za kupní cenu stanovenou na základě uskutečněné
e...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz