« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - TŘEBOVĚTICE - POZEMEK P. P. Č. 557/35 V K.Ú. TŘEBOVĚTICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
||||||||I||l||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll
<br> 497/HSJ/2024-HSJ Čj.: UZSVM/HSJ/498/2024-HSJ
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—lí stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabídkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.3.2024 v11:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.3.2024 v 11:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatně oddělení Jičín.Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: ivana.balasova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukcí
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 18.630,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015—7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19_ 3.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat vdostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních př...
Typová kupní smlouva.pdf
497/HSJ/2024-HSJ
Čj.: UZSVM/HSJ/498/2024-HSJ
<br>
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemek:
▪ pozemková parcela č.557/35,druh pozemku vodní plocha,způsob využití koryto vodního toku
<br> přirozené nebo upravené
<br>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Třebovětice,obec Cerekvice nad
Bystřicí,okres Jičín,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj,Katastrální pracoviště Jičín,včetně všech součástí zejména trvalých porostů
<br> (dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným
<br> majetkem na základě Ohlášení č.j.UZSVM/HJC/3548/2013-HJCM ze dne 22.8.2013,ve
smyslu § 9 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí
elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím
Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br>
<br> Čl.II <.>
<br>
<br> 1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku
se všemi právy a povinnostmi,a to za kupní cenu stanovenou
na základě uskutečněné elektronické aukce v odst.2 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz