« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - OOP - přechodná úprava provozu - Pod Laznou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - přechodná úprava provozu - Pod Laznou.pdf [0,16 MB]
str.1
<br>
Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/2860/2024 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/2860/2024-2 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 22.2.2024
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 21.2.2024 žádost navrhovatele:
<br> FEBAST s.r.o <.>,IČO 10962212,Žerotínova 503/5,370 04 České Budějovice 4
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ust.§ 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie České republiky,krajského ředitelství – dopravního
inspektorátu v Českých Budějovicích č.j.KRPC-9-77/Čj-2024-020106 ze dne 7.2.2024 a dále v souladu
s ust.§ 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/00354 v ulici Budějovická,MK Pod Laznou v obci Kamenný Újezd,a to z důvodu
pokládky kabelového vedení VN TS Lazna,NN – viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou
součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: od 13.3.2024 do 14.6.2024
<br>
Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 S...
VV - OOP - přechodná úprava provozu - Pod Laznou - mapa.pdf [0,78 MB]
“»v.<.>."» g & »?.„.<.>.„A,_ - * i“ Í“ Í ;? Ž š.(,:? h ; _.<.>.„:,Q? ; © 4.W.<.>,ťťSpráva a aaa sdníc Jinasgsxenn km;,:::-a ; — POLICIE Cas.r -usuxv "—- závod ČESKÉ BUDEJCV: “ /,<,> ““%ČÍKŽ- Ti" POUCŠŽ.<.>.: Nemanická 10,37010 0.Bude; <.- ;,+,<.> ' úzu měnič BÚoeJovncš.1 '._ : vr„»f—-_.- f-r ? IČO.709 71 64.' POŠTOVM FAm-.<.> '-.- 125 Š,W „ 371 05 CESKÉ E :' JOVICE % Š W Prptlak [] 7 “02" ml : 5 a vši—.“ % w.„,(gf—' ?: :: » ;; (vlťu -S A “ if„.Dae š Usek - pracovní místo - SSZ u.<.> š * XXX : a l i.o' : ' “ ".x;; :: a“ g 9 ' anýz: :“ : :.: ' * má k.“: ?.:: __ „ír -—— "'1'.' ' “W " zss-n __ i? ; won-a * ;.<.> „un ' \ “%.—__ hm ' a Z": > $““,Š XXX.“ “ %,: E : X č * “ ": gat: ? :: wh _ : (,* %$: o 0 b/ % = : š,š" $<.: ; : „,- %.g 3 ! $." 9,332.<.>.qu mu 29._:.:“ Ž 3 : :,: OWN.<.>.? '.33.:— /Š% Kamenny * % f: * a„ a: “ so:—' ot! _! Újezd "; '"" “\ ' Ž "%.g 3 „ d ' - : _- \ — » \.<.>.; 3 *z Stráň! * " won-uz >oq Laznou _ _ * ' _.©l2u p a ' < V XXX oo '.+.<.> X ' :.<.> ; %““ kú =": ' " *o 3.©et %"“ T'._ „_ ot 111.01,—* 'an,': ' " lHMwIWír' cm: ""sz opnyhm
<br> awmmmeeni Wm/ooasz: - Kamenný Újezd
<br> | MHC-um "» nwwvsuxnnw
<br> ' )Mm k.<.> _.„» / “:"me „,-.* ' * a" FEBAST s.r.o.Ločonlce » TamášSevevztel.121 323503.me gaming: Dne um.„u.—»; r: „námětu mmm A) muni-m: 1 vn.—ron ono “hnusu Pau—cmm <.>
<br> „\.<.> » $< (»._.<.> <.>
<br>.<.> mnnv ___—„
<br> 21 Pod

Načteno

edesky.cz/d/8586069

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz