« Najít podobné dokumenty

Město Kladno - ROZHODNUTÍ - Výstavba inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 81/2, 88/3 v katastrálním území Kačice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kladno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ - Výstavba inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 81/2, 88/3 v katastrálním území Kačice
Kontaktní spojení: Tel: 312 604 385 Email: kristyna.seflova@mestokladno.cz
Fax: Web: http://www.mestokladno.cz
<br> Strana č.1
<br>
<br> Magistrát města Kladna
<br> Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad
<br>
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
<br> Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
<br>
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
<br> Magistrát města Kladna
nám.Starosty Pavla 44
272 01 KLADNO
<br>
<br>
<br>
<br> Č.jednací: SMKL/028671/2024/OVH Vyřizuje: Ing.Šeflová - pov.č.T-42/2021 - OŽP
Spis.zn.: OŽP/194244/2023/KŠ Kladno: 12.2.2024
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br>
Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna,jako vodoprávní úřad věcně
<br> příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů,a jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25 a § 27 zákona č <.>
274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů,a speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,a podle ustanovení § 334a odst.1 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve
znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení posoudil žádost o vydání stavebního
povolení,kterou dne 7.8.2023 podal
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,K farmě 369,273 04 Kačice <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Václava Milera 208,272 04 Kladno-
Rozdělov
(dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.vydává
<br> podle § 115 odst.1 stavebního zákona a § 15 odst.1 a 6 vodního zákona <,>
<br>
stavební povolení
<br> k provedení stavby vodního díla
<br> Výstav...

Načteno

edesky.cz/d/8582468

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kladno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz