« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - VV - rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - vodovodní řad na Štěpáně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - vodovodní řad na Štěpáně
r V
<br> MĚSTSKY URAĎ NERATOVICE
odbor životního prostředí
Kojetická 1028,277 11 Neratovice
<br> Spis.zn.: MěÚN/098473/2023/MTI
Č.j.: MěÚN/017844/2024
Vyřizuje: Bc.M i ros láv Tichota
Tel.: 315650339
E-mail: miroslav.tichota@neratovice.cz
<br> Neratovice,dne 14.02.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Městský úřad Neratovice,odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) <,>
věcně příslušný podle ustanovení §106 odst.l zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"),příslušný podle §25 a § 27 zákona č <.>
274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
vodovodech a kanalizacích"),speciální stavební úřad podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.l zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon"),místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst.l písm.b) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),podle § 61 odst.l písm.c) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby
vodního díla před jejím dokončením,kterou dne 22.11.2023 podala
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Na Skalkách 952,277 11 Neratovice <,>
(zast.plná moc 01/2021) Petrem Martinovským,nar.17.06.1972,Pražská 3939,276 Ol Mělník <,>
(dále jen „stavebník")
<br> pro stavbu:
Prodloužení vodovodního řadu - změna č.l Na Štěpána,Obříství žádost o změnu stavby před dokončením:
<br> Původní stavba povolená speciálním stavebním úřadem obsahuje:
veřejného vodovodního řadu (HDPE PE100 RC 110x6,6/SDR) v obci Obříství (535133) na pare.č.1591/1 a 142/2
v k.u.Obříství (708828),který bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad (PE DN100 dlOO),vedoucí
v krajnic...

Načteno

edesky.cz/d/8559591

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz