« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Výroční zpráva za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva 2023.pdf [0,22 MB]
OBEC Radotín
č.p.43,Radotín,753 54,kraj Olomoucký
<br> č.ú.: 212 25 831/0100
IČO: 00636525
IDDS: pejbina
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023
o činnosti obce Radotín správa v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č <.>
106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
 počet žádostí o informace dle InfZ,které obec obdržela v roce 2023: 0
 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
 žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti
<br> o poskytnutí informace nebyl v roce 2023 vydán
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
 výhradní licence v roce 2023 nebyly poskytnuty
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ,důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
 počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti
<br> dle InfZ,žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu
<br> 1
<br>
<br> obecního úřadu,tak na elektronickou podatelnu obce,žádost musí splňovat náležitosti
§ 14 InfZ <.>
<br> V  Radotíně dne  03. 01. 2024
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
starostka obce
<br> Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Radotín:
<br> Na úřední desce pevné:
Vyvěšeno: 03. 01. 2024
Sňato:             
                                                ...

Načteno

edesky.cz/d/8558006

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz