« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - KATUSICE - STAVBA BEZ ČP.ČE., ZEM.STAVBA (NA ST.P.Č. 246)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

orotofotomapa Katusice.JPG
katastrální mapa Katusice.JPG
„ „24
<br> >
<br> “\
<br> 017
kupní smlouva Katusice.pdf
1
<br>
<br>
<br>
564/SSM/2024-SSM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXXX XXXXXXX,vedoucí samostatného oddělení XXXXX XXXXXXXX <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předp...
aukční vyhláška Katusice.pdf
1/5
<br>
564/SSM/2024-SSM
Čj.: UZSVM/SSM/462/2024-SSM
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje od 23.02.2024 konání elektronické aukce prostřednictvím
<br> Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
<br> se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových
<br> stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na dne 20.03.2024 ve 12:00 hodin <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na dne 21.03.2024 ve 12:00 hodin <.>
<br>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> se sídlem tř.XXXXXXX XXXXXXXX XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Kontaktní osobou je referentka XXXX XXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,email:
<br> dana.pribylova@uzsvm.cz
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových
stránkách je možné také registraci provést <.>
<br>
2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 518,00 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 19.03.2024.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem
po přihlášení se k elektronické aukci...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz