« Najít podobné dokumenty

Město Liběchov - Zápis ze ZM 14.2.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liběchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZM 2024_2_14_final_web.pdf [0,49 MB]
1
<br>
<br> Zápis
ze zasedání zastupitelstva města Liběchov
<br> konaného dne 14.2.2024 od 18:00 hodin
<br>
Přítomni: XXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX Ing.Mgr <.>
Vladimíra Zralíková
<br> Omluveni: Ing.XXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Neomluveni:
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva města zahájila v 18:00 hod.starostka města Ing.Mgr.Vladimíra Zralíková,konstatovala
přítomnost sedmi členů z devíti členů zastupitelstva města a prohlásila zastupitelstvo města za usnášeníschopné <.>
<br> Starostka prohlásila,že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno.Informace podle ust.§ 93 odst.1) zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním <.>
<br> Upozornila všechny přítomné,že se pořizuje audio záznam z tohoto zasedání <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: XXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Starostka dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu <.>
<br> Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo města Liběchov volí ověřovatele zápisu z dnešního zasedání XXXX XXXX Balogha a XXXX XXXXXX Richtra <.>
<br> Výsledek hlasování: pro návrh: X proti návrhu: 0 zdržel se: 0
<br> XXX XXXXXX pro XXXXXXXX XXXX pro XXXXX XXXXXX pro
<br> Ing.XXX XXXX - Ing.XXXXXX XXXXXX - Ing.XXXXX XXXXXXXXX pro
<br> Ing.XXXXX XXXXXX pro XXXXXX XXXXXX pro Ing.Vladimíra Zralíková pro
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
Schválení programu
<br> Starostka sdělila přítomným,že zápis z minulého zasedání ZM konaného 13.12.2023 byl zvolenými ověřovateli podepsán <,>
uložen u starostky a vyvěšen na úřední desce městského úřadu a na internetu.K zápisu nebyly do dnešního dne vzneseny
žádné připomínky <.>
<br>
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo města Liběchov schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva města:
<br> 1.Zpráva starostky
<br> 2.Rozpočtové opatření č.10/2023
<br> 3.Rozpočtové opatření č.1/2024
<br> 4.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sta...

Načteno

edesky.cz/d/8554128

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liběchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz