« Najít podobné dokumenty

Praha 5 - MC05 39807-2024-OSU-12624-2024-Šev-Sm.p.5019 Oznámení o zahájení řízení - Smíchov City South,SP1.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 5.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4682_001.pdf
i l l i l l i l t i l i l t i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l r i l i l t i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l ľ 1 c 0 5 P 6 0 s H 8 0 Z P o č e t 1 i s l ů : ' ?,9 2,7 g 7 L D a l u m d o ĺ u č e n í : a 5 č á s t a A d ľ e s a p ř í s l u š n é h o ú ř a d u ' l ' p o l ł L ł ĺ l ą o d b o r S t a v e b n í ú ř a d U l i c e : n á m.I 4.ř i j n a 4 P S Č,o b e c : l 5 0 2 2 P ľ a h a 5 V ě c : Ž Á o o s ľ o P o v o L E N Í Z M Ě N Y s T A V B Y p Ř n o J E J Í M D o K o N č n ľ Í ľ l p o d l e u s t a n o v e n í $ 1 l 8 o d s t.1 a 2,z ź k o n a č :.1 8 3 1 2 0 0 6 S b <.>,o ú z e m n í m p l á n o v á n í a s t a v e b n í m ř á d u ( s t a v e b n í z ź l k o n ) C A S T A I.I d e n t i f i k a č n í ú d a j e s t a v e b n í h o z á m ě r u ( n á z e v,m í s t o,ú č e l s t a v b y ) N á z e v : S m í c h o v C i t y S o u t h,S P l _ o b j e k t y c e n t ľ á l y Č e s k é s p o ř i t e l n y M í s t o : P r a h a 5 - S m í c h o v,b ý v a l é n á k l a d o v é n á d t a ž i.I J z e m í j e v y m e z e n o : Z e z á p a d n í s t ľ a n y u l i c e m i R a d l i c k á a D o b ř í š s k á.N a s e v e ľ n í s t r a n ě ř e š e n é ű z ę m í n a v a z u j e n a b u d o v y o L o w l a o L o E,n a j i ž n í s t r a n ě n a b u d o v u O L H R,u m í s t ě n é v r á m c i s t a v b y,<,> S m í c h o v C i t y S o u t h ".Z ý c h o d n í s t r a n y j e u z e m í o h ľ a n i č e n o k o l e j i š t ě m ž e l e z n i ě n í s t a n i c e P r a h a S m í c h o v Ú e e l : N o v o s t a v b a c e n t r á l y Č e s k é s p o ř i t e l n y t v o ř e n á v z á j e m n ě p ľ o p o j e n ý m i b u d o v a m i A,B,C,D a s o u v i s e j í c í m i s t a v e b n í m i o b j e k t y.P ř e v á ž n ě k a n c e l á ř s k á f u n k c e j e d o p l n ě n a o k o n f e ľ e n ě n í a š k o l í c í c e n t r u m,s t r a v o v a c í p r o v o r y,m a t e ř s k o u š k o l k u,z d ľ a v o t n i c k é z a ř í z e n í,r e h a b i l i t a č n í c e n t r u m,o b c h o d...
2024-12624.pdf
Tel.: 257 000 203
<br> E-mail: dana.sevcikova@praha5.cz
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
náměstí 14.října 4,150 22 Praha 5
<br> IČO: 00063631,DIČ CZ00063631
<br>
<br> Odbor Stavební úřad
<br> *MC05X029GBG8*
MC05X029GBG8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ NAVAZUJÍCÍHO ŘÍZENÍ
<br> (STAVEBNÍ ŘÍZENÍ)
<br>
Společnost Smíchov Campus s.r.o <.>,IČO 075 89 671,se sídlem U Sluncové 666/12a,Praha 8 <,>
<br> zastoupená na základě plné moci společností AED project,a.s <.>,IČO 61508594,Pod Radnicí 1235/2A <,>
<br> Praha 5 (dále jen "stavebník") dne 02.02.2024 podala žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před
<br> dokončením nazvané jako:
<br> “SMÍCHOV CITY SOUTH,SP1 – objekty centrály ČS“ <,>
<br> na pozemcích parc.č.5018/15,parc.č.5019/136 a parc.č.5019/61 v katastrálním území Smíchov <,>
<br> vymezeném ze západní strany ulicemi Radlická a Dobříšská,Praha 5 (dále též "stavba") <.>
<br>
<br> Objekt se nachází v území vymezeném ze západní strany ulicemi Radlická a Dobříšská.Na severní straně
<br> řešené území navazuje na budovy OLOW1 a OLOE,na jižní straně na budovu OLHR,umístěné v rámci
<br> stavby „Smíchov City South“.Z východní strany je území ohraničeno kolejištěm železniční stanice Praha
<br> Smíchov <.>
<br>
<br> Předmětem změny stavby centrály České spořitelny jsou dispoziční úpravy interiérů,povrch fasád <,>
<br> doplnění treláží a fotovoltaických panelů na střechách,doplnění zařízení pro odvod tepla a kouře
<br> v garážích a s tím související redukce počtu parkovacích stání <.>
<br> Stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným dne 03.08.2021 pod č.j.MC05 160517/2021
<br> spis.zn.: MC05/OSU/28718/2021/Šev/Sm.p.5019 s doložkou právní moci dne 04.09.2021 a povolena
<br> stavebním povolením pod č.j.MC05 22357/2023 spis.zn.MC05/OSU/63309/2022/Šev/Sm.p.5019 ze dne
<br> 30.01.2023 s doložkou právní moci dne 04.03.2023.Změna stavby před dokončením nevyžaduje změnu
<br> územního rozhodnutí <.>
<br> Uvedeným dnem podání žádosti bylo zaháje...

Načteno

edesky.cz/d/8542349

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 5      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz