« Najít podobné dokumenty

Obec Vokov - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vokov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1318159064_2_AP_Vysocina_20240119.pdf
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraj Vysočina v rámci projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“ září-říjen 2023 Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina 1 OBSAH: Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 I.Analytická část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 I.1.Základní popis řešeného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 I.2.Zdroje znečišťování ovzduší na území kraje – emisní bilance.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 I.3.Kvalita ovzduší na území kraje – imisní charakteristika.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10 I.3.1.Pětileté průměrné koncentrace podle § 11 odst.6 zákona č.201/2012 Sb.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10 I.3.2.Imisní zatížení území na základě dat Automatizovaného imisního monitoringu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15 I.3.2.1.Základní charakteristika jednotlivých lokalit.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15 I.3.2.2.Vyhodnocení imisního zatížení v letech 2013-2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18...
priloha_1318159064_1_OznSEA-AP_Vysocina.pdf
Oznámení koncepce dle § 10c zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,v rozsahu přílohy č.7 zákona Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraj Vysočina 10/2023–02/2024 Oznámení koncepce: Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina 1 OBSAH: Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 A.Údaje o předkladateli.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 B.Údaje o koncepci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 B.1.Název.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 B.2.Obsahové zaměření (osnova).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 B.3.Charakter.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 B.4.Zdůvodnění potřeby pořízení.<.>...
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - zahájení zř.pdf
*KUJIXP1RPDZM*
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
– zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje
Vysočina“
<br>
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní úřad
dle § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst.2 zákona zasílá informaci
o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ (dále též
„koncepce“) zpracované podle přílohy č.7 zákona a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona <.>
<br> Předkladatel koncepce je Kraj Vysočina,IČO: 70890749,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava <.>
Jedná se o strategický dokument,který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality
ovzduší.Stanovuje rámec opatření,které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí <,>
zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na
kvalitu ovzduší a lidské zdraví <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění
této informace o oznámení koncepce,a o XXX,kdy a kde je do oznámení možné nahlížet,a to
po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně s upozorněním,že každý může
Krajskému úřadu Kraje Vysočina,odboru životního prostředí a zemědělství,oddělení ochra...

Načteno

edesky.cz/d/8540807

Meta

Rozpočet   Volby   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Volby   Územní plánování   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vokov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz