« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 4. RM (14.2.2024)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. RM (14.2.2024)
Z Á P I S
z 4.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 14.února 2024
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> omluven: RNDr.XXXX XXXXXXX
tajemnice: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Schválení programu jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Žádosti o finanční příspěvek
4.Výběr poskytovatele úvěru na pořízení nového osobního automobilu pro MÚ Volyně
5.Kastrační program pro toulavá a opuštěná zvířata
6.Aktualizace akčního plánu r.2024
7.Program 8.zasedání Zastupitelstva města Volyně
8.Zápis z majetkové komise ze dne 7.2.2024
9.Licenční smlouva k užití autorského díla – architektonické studie „Bytové domy v ulici Pod
<br> Malsičkou ve Volyni“ z 03/2023
10.Dodatek č.1 ke smlouvě o společné investici pro projektovou přípravu ze dne 2.11.2023
<br> (Bytové domy v ulici Pod Malsičkou ve Volyni)
11.Rozpočtové opatření č.1 - XXX XXXX
XX.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.21,v budově čp.595 ve Volyni
13.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č.304 v budově čp.41 ve Volyni
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že jsou
přítomni X členové rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.23/02/24:
RM schvaluje program jednání,poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
<br> ad 2/
Usnesení č.24/02/24:
RM schvaluje Ing.Františka Volmuta a Ing.Václava Valhodu jako ověřovatele zápisu <.>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
<br> ad 3/
Usnesení č.25/02/24:
RM schvaluje poskytnutí daru pro:
<br> 1
<br>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
Usnesení č.26/02/24:
RM ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí daru <.>
<br> Pro: 4,proti: ...

Načteno

edesky.cz/d/8532810

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz