« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - 9. zasedání zastupitelstva 30.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9. zasedání zastupitelstva 30.12.2023
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.9
- konáno dne 30.12.2023 ve Vlasenici
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.T.Zahradník,p.L.Jakoubek,pí.J.Langová,p.M.Mazanec ml <.>,p.M <.>
<br> Pechek,p.XXX XXXXXXX
<br>
Přítomno X členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po
celou dobu zasedání <.>
Zapisovatelem byl určena XXX XXXXXX XXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan J.Velíšek a pan M.Mazanec ml.<.>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
<br> 2.Rozpočet na rok 2024
<br> 3.Rozpočtové opatření 7/2023
<br> 4.Rozpočtové opatření 8/2023
<br> 5.Rozpočtové opatření 9/2023
<br> 6.Průběh inventarizace
<br> 7.Dohoda o provedení práce - vedení obecní kroniky
<br> 8.Zvýšení nájmu za pronájem nebytových prostor v kulturním domě
<br> 9.Poplatky a platby pro rok 2024
<br> 10.Odměna pro odborného lesního hospodáře
<br> 11.Odměna za práci pro obec
<br> 12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
<br> distribučního zařízení v rámci akce „Vlasenice u Kamenice – obnova NN“
<br> 13.Smlouva o dílo s firmou HP27 s.r.o <.>,která předložila nejnižší nabídkovou cenu na
<br> realizaci akce „Obnova veřejného prostranství ve Lhotě“ <.>
<br>
DISKUZE
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.3 konaného
dne 30.12.2023 ve Vlasenici <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.9/1/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 2.Starosta obce předložil zastupitelům k projednání rozpočet na rok 2024.Rozpočet je navržen
jako vyrovnaný ve výši 6 833 310,84 Kč na straně příjmů i výdajů <.>
<br>
<br> 2
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2024 ve výši 6 833 310,84
Kč na straně příjmů i výdajů <.>
Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽ...

Načteno

edesky.cz/d/8532595

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz