« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - SOMPO TISKOVÁ ZPRÁVA BIOODPADY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOMPO TISKOVÁ ZPRÁVA BIOODPADY
sr)Mpr)
VSem obdan0m svlienych
<br> spolednostf SOMPO,a.s <.>
<br> TISKOVA ZPRAVA
<br> BIOODPADY:
V piipadd
<br> Patfisem:tr5va,list[,popel ze dieva,zbylky ovoce,zeleniny,skoi5pkyod vajec a oiech0 <,>
kv6tiny i hrnkov6 vdetn6 hliny bez kvEtindte,lo'Flinv a piliny ze dieva
<br> Nepatii sem: odpady iivoiiSn6ho p0vodu,v6tve,tekut6 potraviny,trus zvfiat,smetky <,>
objemn6 dievdn6 odpady
<br> Piet6Zovdnf n5dob na bioodpady- n6doba naprn6n5 tr5vou
v6ii vkejak 200k9 a samotnS nosnost n5doby je 'zhruba polovina.NSdoba nemusl blit
vyvezena nebo mfrZe blit znidena pii vfsypu.Za piQadn6 poikozeni n5doby z dfivodu pieti2eni
n5doby nepiebirS spolednost SOMpO,a.s.zodpov6dnost <.>
<br> V Pelhiimov6 20.2.2023
<br> lng.Radek Lap5dek
<br> ieditel spoleinosti SOMPO,a.s <.>
<br> SOMPO,a.s <.>
<br> Svatovitsk6 n5m6stl 1 26
393 01 Pelhiimov
<br> tL 25172263 info@sompo.cz
Dli: 25172263 www.sompo.cz
i.ri: 224 835 285 / 0300
<br> znediStdni nei5doucimi odpady nebude n5doba vypr5zdn6na <.>

Načteno

edesky.cz/d/8532552

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz