« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2021 Sb....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_0003
r flililil ll ililil r]il ril il|ilil il|ilillilr illl il ilililrilr flil KRAJSKY uRRo TnRIE VYSoEINA Odbor 2irotniho prostiedi a zemeddlstvi Ziakov a 1BB2l 57,586 01 Jihlava,Gsk6 repubtika tel.: 564 602 502,e-nrail: posta@kr-vys ocina.cz V65 dopis znadky/ze dne KUJIXP1RLLM 8.2.2024 dle rozddlovniku C[slo iednacl KUJI 19211t2024 ozPZ 335t2024 Vyiizuje/telef on Barbora Svikovd 564 602 590 V Jihlavd dne 20.2.2024 Posuzovdnivlivti na Zivotni prostfedi podle zekona e.100/2001 Sb <.>,o posuzov6nivliv0 na iivotni prostfedi a o zrn6nE n6ktenich souvisejicich zdkonfi,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisri - zahdjeni zji5t'ovaciho iizeni ke koncepci,<,> Akdni pl6n zlep5ov6ni kvality ovzdusi Kraje Vysodina" Krajskii (iad Kraje Vysodina,odbor Zivotniho prostfedi a zemdddlstvf,jako piislu5nli spr6vni rjiad dle $ 22 pism,b) z{kona c.100/2001 Sb <.>,o posuzov6nl vliv0 na Zivotni prostfed[ a o zm6nd nrSktenich souvisej[cfch zdkon0 (zitkon o posuzovSni vliv0 na Zivotnf prostfed|,ve zndni pozddj5ich piedpis0 (daleteZ,<,> z1kon") V6m vsouladu s$ 10codst.2 zfikonazasile informaci o ozn6meni koncepce,<,> Akdni pl6n zlep5ov6ni kvality ovzdu5i Kraje Vyso6ina" (d6le teZ,<,> koncepce") zpracovan6 podle piflohy d,<.> 7 zdkona a sddlujeme Vdm,Zetato koncepce bude podrobena zji5t'ovacimuifueni podle g 10d zdkona.Piedkladatel koncepce je Kraj Vysodina,CO: 70890749,ZZkova 1882157,586 01 Jihlava,Jedn6 se o strategickf dokument,kterf definuje zirkladn( cile a postup kraje v oblasti i2eni kvality ovzdu5f.Stanovuje rdmec opatienf,Ker6 pilmo nebo nepifmo povedou ke sniZov6n[ emisi,zlep5ovdnI kvality ovzdu5i nebo informovanostiverejnosti o vlivu zdroj0 zneci5t'ov5nI ovzdu5ina kvalitu ovzdu5[a lidsk6 zdravl Dotden6 (zemnisamospr6vn6 celky Litddrrc ve snryslu $ 16 z6kona neprodlen6 o zveiejrGni t6to informace o ozndmeni koncepce,a o XXX,kdy a kde je do ozndmenimoZnX nahlZet,a to po dobu nejm6n6 15 dn0 na sv6 0iedni desce soudasn6 s upozorndnim,2e kaZd! mfiZe Krajsk6mu fiiadu Kraje Vyso6ina,odboru Zivotniho p...

Načteno

edesky.cz/d/8532551


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz