« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - ROZHODNUTÍ o parc. č. 58 Areál fary ve Vojslavicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ o parc. č. 58 Areál fary ve Vojslavicích
/t+'V Ministerstvo kultury
Malt6zsk6 n|md,sti 41 1 I 1
118 11 Praha 1
<br> I lilllillililr ilil ilil|l il tililt illll ilililt tililil1 ilil til ilil ilt
MKCRX@ALKGF@
<br> Telefon: 257 085 I 1 I
Fax: 224318 155
E-mail: epodatelna(r.Dnrkcr.cz
<br> Obec Vojslavice
Vojslavice 40
396 0l Humpolec
<br> Y Pruze dne 14.2.2024
i.1.rur ru76r12024 OPP
<br> Sp.zn.MK-S 1676212023OPP
<br> ROZIJODNUTI
Ministerstvo kultury jako piislu5ny org6n st6tni spr6vy na riseku st6tni pam6tkov6 p6de vyddvb
totorozhodnuti:
<br> Ministerstvo kultury z a m i t d L6dost,kterou podala Obec Vojslavice,se sidlem Vojslavice
40,396 01 Humpolec,IeO OO2 49 394,a podle $ 8 zitkona,odst.1 <.>,(),2)ll987 Sb <.>,o st6tni
pam6tkov6 p6di,vti zndni pozddj5ich piedpis fi,<,> n e r u i i prohki5eni pozemku parc.i.58 <,>
k.ri.Vojslavice nad Zelivkou,Obec Vojslavice,okres Pelhiimov,Kraj Vysoiina,ktery je
souidstf kulturni pamitky,lredl fary ve Vojslavicich" (rejstiikov6 dislo L]stiedniho
seznamu kultumich pam6tek eP.ZAq+SB-3343),za kulturni pam6tku <.>
<br> V tomto iizenidle $ 27 odst.1 pism.a) zdkonad,5O012AO4 Sb <.>,spr6vni i6d,ve znEni pozddj5ich \
piedpisri,je irdastnikemiizeni: Obec Vojslavice,se sidlem Vojslavice 40,396 01 Humpolec <,>
ICO 002 49 394 <.>
<br>
<br> OdfivodnEni
<br> Ministerstvo kultury na zdkladd Z6dosti,kterou poddla Obec Vojslavice,zahdjllo iizeni
o zruSeni prohl65eni pozemku parc.d.58,k.ir.Vojslavice nad Zelivkou,Obec Vojslavice,okres
Pelhiimov,Kraj Vysodina,ktery je soud6sti kulturni pam6tky,<,> Are6l fary ve Vojslavicich"
(rejstiikov6 dislo Ustiedniho seznamu kulturnich pam6tek iR 3644513-3343),za kultumi
pam6tku <.>
<br> V Z6dosti byl uveden nii,e citovanj'diivod pro zru5eni piedmdtn6 vdci za kulturni pam6tku:
<br>,<,> Zddost o odstrandn[ nemovitt kulturni pamdtlqt.Vzhledem knesouladu se skuteinitm
stavem.",<,>,<.>.<.> Na tomto pozemku se nenachaz{ iddnd nemovitost (budova).V minulosti zde stdla
dievdna stodola,kterd vlivem povdtrnostnich vlivfi spadla a zbytlgt byly odstrandny za
sp...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz