« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BŘVANY POZEMEK PP.Č. 201 O VÝMĚŘE 3231 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška.pdf
1
<br>
<br> 605/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/551/2024-USL
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
<br> aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 11.3.2024 ve 12 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 13.3.2024 ve 12 hod <.>
<br>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení Louny,Pod Nemocnicí 2381 <,>
<br> 440 01 Louny
<br> Kontaktní osobou je XXXXXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: miloslava.postlova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
<br> systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
<br> na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
<br> registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 7.900,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 8.3.2024.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane ...
vzorová kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
605/USL/2024-USL
Čj.: UZSVM/USL/551/2024-USL
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXX,vedoucí samostatného oddělení Louny,na základě
Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.<.>.<.>
<br>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek:
<br> pozemková parcela číslo 201,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná plocha <,>
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast,ochr.pásmo přír.léčiv.zdroje nebo zdroje přír <.>
miner.vody
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Břvany,obec Břvany,v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,katastrálním pracovištěm Louny
(dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz