« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - OOP č. 1/2024/OZZL - výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP 1_2024_OZZL - ochrana vlk obecný.pdf [0,32 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný správní orgán <,>
zveřejňuje podle ust.§ 172 odst.1 a ust.§ 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
návrh znění opatření obecné povahy:
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2024/OZZL
(Návrh)
<br>
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad),jako
příslušný správní orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,podle ust.§ 77a odst.4 písm.i),ust.§ 77a odst.4 písm.k),ust.§ 77a odst.5 písm <.>
d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále též ZOPK):
<br> I <.>
<br> povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) ZOPK v zájmu ochrany volně
žijících živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech
majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimku ze základních podmínek
ochrany dle § 50 odst.1 a 2 ZOPK jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle
§ 14 odst.2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.395/1992 Sb.a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie
kriticky ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu rušit,chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného <,>
kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu
problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací MŽP a MZe č.j.MZP/2023/630/1108 ze
dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP,srpen 2023,částka 7,dále jen „Pohotovostní plán“) jako
problematičtí (te...
OOP 1_2024_OZZL - návrh vlk evropský.pdf [0,29 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (návrh) – o výjimce z ochranných
podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců - úřední desky -
vyvěšení
<br>
Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále XXX XXXXXXX úřad),jako
příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
(dále též krajský úřad),jako příslušný správní orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o
krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle ust.§ 77a odst.4 písm.i),ust.§ 77a odst.4 písm <.>
k),ust.§ 77a odst.5 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOPK) připravuje k vydání opatření obecné povahy č.1/2024 o výjimce
z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců v obvodu své působnosti (na území
Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků,chráněných krajinných oblastí,národních přírodních
památek a národních přírodních rezervací).Opatření obecné povahy by se mělo týkat postupu v případě nutnosti
eliminace problémových jedinců podle: „Pohotovostního plánu na řešení situací při výskytu problematických
jedinců vlka obecného“ (viz https://www.navratvlku.cz/ke-stazeni/) <.>
<br> V příloze k tomuto dopisu zasíláme návrh opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL,kterým by měla být vydána
výjimka z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců na území Jihočeského
kraje <.>
<br> Žádáme podle ust.§ 172 odst.1 a odst.2 správního řádu obce a Jihočeský kraj o vyvěšení návrhu
opatření obecné povahy (viz příloha) na úřední...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz