« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - nesouhlasné stanovisko k záměru „Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1102-STAN-1 (pdf, 518 KB)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/47 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 193876/2024 Počet listů/příloh: 24/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 473470/2020 20.02.2024
<br>
<br>
<br> Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
<br>
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) jako
<br> příslušný úřad podle § 22 písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále též „zákon“) <,>
<br> podle § 9a odst.1 zákona vydává
<br>
<br> nesouhlasné stanovisko k záměru „Stavba č.44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice“ <.>
<br>
<br> I.Povinné údaje
<br>
<br> 1.Název záměru
<br> Stavba č.44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice
<br>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru
<br> Lanová dráha má délku 2,3 km a 3 stanice (Podbaba,Troja a Bohnice).Mezi stanicemi
<br> je umístěno 5 samostatně stojících pylonů (2 na Císařském ostrově v blízkosti Ústřední čistírny
<br> odpadních vod Praha,3 ve svahu přiléhajícímu k pravému břehu Vltavy).Pro obsluhu trasy
<br> je navrženo 17-19 kabin (počet kabin je flexibilní,podle jejich výsledných dispozic
<br> a kapacitních požadavků systému) <.>
<br> *MHMPXPNTWX5K*
MHMPXPNTWX5K
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/47 Č.j.MHMP 193876/2024
<br>
<br> Kapacita kabiny zvoleného třílanového systému lanovky (2 krajní nosná XXXX a X prostřední tažné
<br> lano) je XX osob.Předpokládaná provozní rychlost je 6,5 m/s (rychlost při nástupu
<br> a výstupu je...
1102_zC3A1pis_z_VP-1 (pdf, 170 KB)
1/4
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY |IIIIIIIHIII||||||IIIIHIIHIIIIIIIVIIIllllllllllílIIIMIIIIIIIIHIII
<br> Odbor ochrany prostředí MI—IMPXPN5A4T5
<br> Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX č.j.: XXX XXX XXX MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: 2/0 Sp.zn.: Datum: S-MI-IMP 473470/2020 OCP 14.11.2023 Zápis
<br> z veřejného projednání záměru Stavba č.44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice
<br> dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)
<br> 1.Místo a termín veřejného projednání
<br> Magistrát hlavního města Prahy,Mariánské nám.2,Praha 1 (Nová radnice),velká zasedací síň 1.11.2023 od 15.00 hod <.>
<br> 2.Rízení veřejného projednání
<br> Ve smy-“slu & 3 odst.2 vvhláškv MŽP č.453/2017 Sb <.>,o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí,byl pověřen řízením veřejného projednání Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,specialista posuzování vlivů na životní prostředí odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy <.>
<br> 3.Účastníci veřejného projednání
<br> Příslušný úřad:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Magistrát hl.m.Prahy,odbor ochrany prostředí,specialista posuzování vlivů na životní prostředí
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX,Magistrát hl.m.Prahy,odbor ochrany prostředí,pověřený vedením oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> Oznamovatel: - Ing.XXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,Dopravní podnik hl.m.Prahy,technický ředitel - Povrch
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 E-mail: posta©praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> 2/4
<br> Zpracovatel dokumentace: - RNDr.Bc.XXXXXXXX XXXXX,MBA,SAGASTA s.r.o <.>
<br> Zpracovatel posudku: - Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Celkem se dostavilo k veřejnému projednání přibližně XX osob <.>
<br> 4.Průběh veřejné...

Načteno

edesky.cz/d/8520395

Meta

EIA   Stavby   Výpadek elektřiny   Volby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz