« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K. Ú. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM, POZEMEK P. P. Č. 928/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška - 928_3.pdf
5680/H/2024-HMSU Čj.: UZSVM/H/4146/2024-HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietkucz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 19.3.2024 v 11:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 20.3.2024 v 11:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Hradec Králové.Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: '|ana.lednova©uzsvm.cz
<br> ".Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 5 000 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 18.3.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele....
Typová kupní smlouva - 928_3.docx
5680/H/2024-HMSU
Čj.: UZSVM/H/4146/2024-HMSU
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
KUPNÍ SMLOUVU
č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
pozemek:
1.pozemková parcela č.928/3,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Předměřice nad Labem,obec Předměřice nad Labem,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Hradec Králové,včetně všech součástí zejména trvalých porostů,(dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br> 1.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným majetkem na základě bodu 14 čl.CXVII.části 117 zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,ve znění pozdějších předpisů,a to ve smyslu § 9 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br> 1.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br> Čl.II <.>
<br> 1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku
se všemi právy a povinnostmi,a to za kupní cenu stanovenou
na základě uskutečněné ...
Aukční vyhláška - 928_3.pdf
5680/H/2024-HMSU Čj.: UZSVM/H/4146/2024-HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietkucz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 19.3.2024 v 11:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 20.3.2024 v 11:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Hradec Králové.Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: '|ana.lednova©uzsvm.cz
<br> ".Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 5 000 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 18.3.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele....
Typová kupní smlouva - 928_3.docx
5680/H/2024-HMSU
Čj.: UZSVM/H/4146/2024-HMSU
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
KUPNÍ SMLOUVU
č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
pozemek:
1.pozemková parcela č.928/3,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití ostatní komunikace
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Předměřice nad Labem,obec Předměřice nad Labem,v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Hradec Králové,včetně všech součástí zejména trvalých porostů,(dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br> 1.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s převáděným majetkem na základě bodu 14 čl.CXVII.části 117 zákona č.320/2002 Sb <.>,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,ve znění pozdějších předpisů,a to ve smyslu § 9 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br> 1.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím Elektronického aukčního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br> Čl.II <.>
<br> 1.Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku
se všemi právy a povinnostmi,a to za kupní cenu stanovenou
na základě uskutečněné ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz