« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - BŘEZINA POD BEZDĚZEM - STAVBA BEZ ČP./ČE., ZEM. STAVBA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

orotofoto mapa Březinka.JPG
katastrální mapa.JPG
Kupní smlouva Březinka.pdf
466/SSM/2024-SSM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXXXX XXXXXXX,vedoucí samostatného oddělení XXXXX XXXXXXXX <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (...
Aukční vyhláška Březinka.pdf
1/5
<br>
466/SSM/2024-SSM
Čj.: UZSVM/SSM/375/2024-SSM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje od 20.02.2024 konání elektronické aukce prostřednictvím
Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.03.2024 ve 12:00 hodin <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14.03.2024 ve 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> se sídlem tř.XXXXXXX XXXXXXXX XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Kontaktní osobou je referentka XXXX XXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,email:
<br> dana.pribylova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových
stránkách je možné také registraci provést <.>
<br>
2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 4.325,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak <,>
aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 12.03.2024.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce n...
orotofoto mapa Březinka.JPG
katastrální mapa.JPG

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz