« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - K.Ú. RŮŽODOL, ST.P.P.Č. 223, VÝMĚRA 20 M2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Typová KS.pdf
1146/UCV/2024-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/1015/2024-UCVM
<br>
TYPOVÁ KUPNÍ SMLOUVA – PRO INFORMACI UCHAZEČŮM V ELEKTRONICKÉ AUKCI
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Chomutov <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ………
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …………… <,>
trvalý pobyt:……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: …………… <,>
trvalý pobyt:……… <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob) <,>
se sídlem…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ:……… <,>
zapsána vobchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…(přesné znění názvu územně samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO:………,DIČ:……… <,>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),...
Aukční vyhláška.pdf
1146/UCV/2024-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/1015/2024-UCVM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> Aukce se řídí platným aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
<br> je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 12.3.2024 ve 12.00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 13.3.2024 ve 12.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Chomutov <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX
e-mail: kamila.boumova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému
<br> (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
<br> stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
<br> provést <.>
<br>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2.700,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 vedený u ČNB
tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 11.3.2024 do 24 hodin,tj.ve
fázi vyhlášené aukce.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede
údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.Po přihlášení
účastníka k aukci je možné provést úhradu kauce pomocí QR kódu <.>
<br>
2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil k...

Načteno

edesky.cz/d/8511005

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz