« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - DRUŽSTEVNÍ PODÍL V DRUŽSTVU VLASTNÍKŮ DOMU LITVÍNOVSKÁ 485/42 V PRAZE 9 VČETNĚ PRÁVA NÁJMU BYTU Č. 875/12 NA ADRESE LITVÍNOVSKÁ 875, PRAHA 9-PROSEK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
12504/A/2024-HMSO
Čj.: UZSVM/A/7553/2024-HMSO
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> EAS/PHA/11/2024
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
Termín konání aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 26.3.2024 ve 14:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 28.3.2024 ve 14:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále
též jen „Zadavatel aukce“) <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“)
<br> ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 442.900,- Kč.Kauci lze složit pouze
<br> bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710 tak,aby byla připsána na účet
<br> Zadavatele aukce ve lhůtě do 25.3.2024.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý
<br> uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen...
Smlouva o převodu DP v Družstvu vlastníků domu Litvínovská 485-42.pdf
12504/A/2024-HMSO
Čj.: UZSVM/A/7553/2024-HMSO
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 – Nové Město <,>
za kterou právně jedná JUDr.XXXXXXX XXXXX,řediteka Územního pracoviště v hlavním městě
Praze,na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“)
<br>
a
<br>
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození:
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …,trvalý pobyt: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ……,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „nabyvatel“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození:
…….<.>.<.>.<.>.<.>.…,trvalý pobyt:….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …… <.>,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt:…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <.>,bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(dále jen „nabyvatel“)
<br>
<br> uzavírají podle zákona č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.90/2012 Sb.“) <,>
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.89/2012 Sb.“) a zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb.“) tuto
<br>
<br> S M L O U V U
<br> O P Ř E V O D U D R U Ž S T E V N Í H O P O D Í L U
<br> č.UZSVM/A/……………./2024-HMSO
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Převodce prohlašuje,že na zák...
Aukční řád.pdf
12504/A/2024-HMSO
Čj.: UZSVM/A/7553/2024-HMSO
<br>
AUKČNÍ ŘÁD SYSTÉMU PRO PROVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ
<br>
<br>
Čl.1
Základní ustanovení
<br> 1.Tento Aukční řád upravuje užívání systému pro provádění výběrových řízení s aukcí
<br> elektronickou formou dle § 22 odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky
<br> a jejím vystupování v právních vztazích,v platném znění (dále jen „ZMS“) a stanovuje
<br> podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na takových řízeních jako elektronických
<br> aukcích <.>
<br>
2.Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech
<br> majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br>
3.Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí
<br> Zadavatelem aukce <.>
<br>
4.Elektronická aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření Kupní <,>
<br> Nájemní nebo Pachtovní smlouvy s důrazem na to,aby Zadavatel aukce obdržel za plnění
<br> poskytované na základě uvedených smluv co nejvyšší úplatu <.>
<br>
5.K tomuto účelu je Zadavatel aukce oprávněn uveřejňovat elektronické aukce vyhlášením
<br> v Elektronickém aukčním systému,včetně Aukčních vyhlášek,fotografií,popisu Předmětu
<br> aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se elektronické aukce <.>
<br>
6.Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z Aukčního řádu a příslušných právních předpisů <,>
<br> zejména ze ZMS a vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
<br> organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,v platném znění <.>
<br>
7.Veškeré pojmy v tomto Aukčním řádu nedefinované mají význam ve smyslu souvisejících
<br> aplikovatelných právních předpisů <.>
<br>
8.Elektronický aukční systém umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů:
<br> a) Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší,nebo
<br> b) Microsoft Edge,nebo
<br> c) Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší,nebo
<br> d) Safari verze 9.0 a vyšší,nebo
<br...
PENB.pdf
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM Litvínovská 875/42,PRAHA 9,190 00 PROSEK Energomex s.r.o.Uralská 770/6 160 00 Praha 6 IČO: 29 04 25 77 Zpracoval: Ing.XXXXXXX XXXX – energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod číslem XXXX Evidenční číslo PENB: 262747.0 26.09.2019 Výchozí podklady: Bytový dům: ulice Litvínovská 875/42,190 00 Praha 9 p.č.628/77 Katastrální území: Prosek [731382] Podklady pro výpočet: - ČSN 730540 - ČSN EN ISO 52016-1 - ČSN EN ISO 13370 - ČSN EN ISO 13789 - ČSN EN 16798-7 - fotodokumentace - Zaslaný dotazník – vyplnil předseda SVJ (Mgr.Pavel Rosendorf) - Projektová dokumentace stavu před zateplením Vypracoval: Ing.Růžička 1963 !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,! <.>,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78&9&,7/6:&3:;&<=<>?>:@ !"#"$"%&$&'!($)*+&,-,! <.>,#/0$1&-2!"3-"4#/&5+6"78 93,%&*'!)0"72-:&'!($)*+ A"72&5+6"7) B+6"7)&+CD7)-2&"!.2-,E&7,F,G-1&E"0/ !"6,G&5+6"78&-,5"&G,GD&324#/ !"-2G,E&5+6"78&-,5"&G,GD&324#/ HI#JD&*EI-)&6"$"-3,-1&5+6"78 B+6"7)&4EIF&-+%"7"+&4'"#F,5"+&,-,!./,K/-L&M3,%&*'!)0"72-D; ;2$%)6-:&/-"6-"0,-1&5+6"7? @6,-#/$)3-:&A6)B,&5+6"78 N6!,4)&5+6"78&OED4#"P&+%/0,P&'"'/4-1&3D4%"P& QRS T)#)4#!2%-D&M*,ED; )!0,%-D&3D4%"; U)#+E&+7,6,-D&5+6"78&6"&'!"7"*+ O-,5"&'F,6'"$%26)-1&6)#+E&+7,6,-D&6"&'!"7"*+S; H%)4#-D$&-,5"&4#)7,5-D$; N6!,4); VR; W,%:X,9E)/%; C8'&5+6"78 Y"6/--L&6(E B8#"7L&6(E B+6"7)&'!"&+58#"72-D&) 4#!)7"72-D N6E/-/4#!)#/7-D&5+6"7) B+6"7)&'!"&*6!)7"#-/0#7D B+6"7)&'!"&7*6I%272-D B+6"7)&'!"&4'"!# B+6"7)&'!"&"50Z"6-D M3,%8 B+6"7)&'!"&$+%#+!+ K/-1&6!+Z8&5+6"78; 4#!:&[&X&?>:@ !"#!$%&'()*'+,%,($!%&-$&(.*/01"2.)!)A,#! B,6-"#$8 C"6-"#) D5B,A&5+6"78&E F"5B,A&324#G&5+6"78&4&+'!)7"7)-HA&7-/#I-GA&'!"4#I,6GA 78A,*,-H&7-JBKGA/&'"7!0C8&$"-4#!+$0G&"52%$8&5+6"78L MA N O N@PQRQ S,%$"72&'%"0C)&"52%$8&5+6"78&T F4"+3,#&7-JBKG0C&'%"0C&$"-4#!+$0G&"C!)-/3+BG0G0C&"5B,A 5+6"78&EL MA < O P;%/$/?09@A??>:@ !"#$%&'()#)*+&,(-!.'/)0$,'.'/)&)1#!*+$21'.'/)&)+('/!3'14'/)*5*+6%('/ 78)*+&,(-!.)0$,15)&)1#!*+$21'( &9:8)0#;&)0$#*+202)+(0>& ?#!*+$21'...
Stanovy.pdf
STANOVY <.>
<br> Družstva vlastníků domu Litvínovská 485/42 v Praze 9
<br> 1) 2) 3)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 1)
<br> Čl.I Název a sídlo družstva Družstvo přijalo název Družstvo vlastníků domu Litvínovská 485/42 v Praze 9 Sídlem družstvaje Praha 9,Litvínovská 42/485 Družstvo je právnickou osobou.Za porušení svých závazků odpovídá celým svým
<br> majetkem <.>
<br> Čl.II <.>
<br> Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstvaje: — provoz bytových a nebytových prostor v domě,- péče o společné vnitřní i vnější prostory„ — péče o provoz společných technologických zařízení,- zabezpečování služeb spojených s bydlením.V rámci předmětu činnosti družstvo zejména zabezpečuje: - údržbu,opravy a rekonstrukce budovy s výjimkou vnitřního vybavení bytů,— rozvody el.energie,topení,plynu,vody & odvod kanalizačních splašků s výjimkou vnitřních rozvodů v bytech,pokud členská schůze nerozhodne jinak,- další činnosti a služby schválené členskou schůzí,pokud mají bezprostřední vztah k předmětu činnosti družstva.V případě havárie stoupačky v bytě uhradí náklady družstvo.Pokud.havárii způsobil neodborný zásah nájemníka; bude odstranění havárie účtováno kjeho tíži <.>
<br> O obsazování a pronájmu nebytových prostor rozhoduje družstvo <.>
<br> Čl.111
<br> Členství v družstvu
<br> Členem družstva se může stát fyzická osoba starší 18 let,která: &) byla nájemcem bytu při založení družstva„ a to dnem vzniku družstva,b) převzala členský podíl zemřelého člena družstva v rámci dědického řízení,a to
<br> dnem právní moci rozhodnutí o dědictví <.>
<br> _1_
<br> 2)
<br> 3)
<br> c) získala být výměnou,a to dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena <,>
<br> d) projevila zájem o uvolněný byt,a to dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena <,>
<br> e) získala členství převodem členských práva povinností,a to dnem předložení smlouvy o převodu členství nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě (čl.Vl,odst.2 Stanov) <.>
<br> V případech uvedených v odst.],písmo c) a d) je...

Načteno

edesky.cz/d/8511001

Meta

Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz