« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - Boršov nad Vltavou - Změna č. 1 územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - změna č. 1 územního plánu Boršov nad Vltavou.pdf [0,33 MB]
Stránka 1 z 3
<br>
<br> OBECNÍ ÚŘAD BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52,373 82 Boršov nad Vltavou,IČ 00244694
<br> Tel.720 935 953
<br>
<br>
Č.j.:OUB-197/2024 Datum vyvěšení: 16.02.2024
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br>
<br> řízení o Změně č.1 Územního plánu Boršov nad Vltavou
<br>
Obecní úřad Boršov nad Vltavou (dále jen „pořizovatel“) je pořizovatelem Změny č.1 Územního plánu
Boršov nad Vltavou ve smyslu § 2 odst.2 písm.a) a v souladu s § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2
zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě příkazní
smlouvy uzavřené dne 20.9.2023 mezi obcí a osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 55b odst.2 a za použití § 22,§ 52 odst.1 a 2 stavebního zákona a § 171 –
174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje:
<br> řízení o Změně č.1 Územního plánu Boršov nad Vltavou
týkající se k.ú.Boršov nad Vltavou a Záhorčice u Vrábče
<br> Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Boršov nad Vltavou se uskuteční
<br> na obecním úřadu Boršov nad Vltavou
<br> ve čtvrtek 21.3.2024 od 17 hodin <.>
<br>
Vzhledem k tomu,že velikost a rozsah návrhu opatření obecné povahy - návrhu Změny č.1
Územního plánu Boršov nad Vltavou (dále jen „ZM1“) neumožňuje zveřejnění na úřední desce
v úplném znění,bude návrh ZM1 v souladu s § 172 odst.2 správního řádu a § 20 odst.1 stavebního
zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Boršov nad Vltavou (tel 720 935 953)
a jeho webových stránkách od 16.2.2024 do 29.3.2024 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 52 odst.2 stavebního zákona mohou uplatnit námitky proti návrhu ZM1
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.V nich musí uvést odůvodnění,údaje podle kat...
BnVlt - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf [0,61 MB]
1
<br> záznam o účinnosti
<br> Pořizovatel:
<br> Obecní úřad Boršov nad Vltavou
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> ÚP BORŠOV NAD VLTAVOU
<br> Autorizovaný projektant :
<br> Zodpovědný projektant:
<br> Kreslil :
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXX
<br> XX
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX,České Budějovice,XXX XX České Budějovicetel.: 387718439,721505817,e-mail: arch@atelierja.cz
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXX
<br> architektonicko
-
<br> projekční ateliér
<br> Číslo výkresu Číslo paréObsah:
<br> Zakázka:
<br> Stupeň: Datum: Měřítko: Číslo zakázky:
<br> 1 : 25 00002 / 2024návrh pro VP
<br> Změna č.1 ÚP Boršov nad Vltavou byla vydána Zastupitelstvem obce Boršov nad
Vltavou usnesením č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Změna č.1 ÚP Boršov nad Vltavou nabyla účinnosti dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU č.1
<br> OZNAČENÍ PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU č.11
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
<br> L E G E N D A :
<br> měřítko 1:25000
<br> S
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> ZMĚNA č.1 ÚP BORŠOV NAD VLTAVOU
<br> CYKLOTRASA,CYKLOSTEZKA - NÁVRH
<br> U10/2023
<br> KORIDOR NAD PLOCHAMI S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ VYMEZENÝ ÚZEMNÍM PLÁNEM
<br> RADIORELEOVÁ TRASA
<br> NADREGIONÁLNÍ BIKORIDOR
<br> REGIONÁLNÍ BIKORIDOR
<br> REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> LOKÁLNÍ BIKORIDOR
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> VTL PLYNOVOD
<br> PLOCHA KORIDORU - ZÁMĚR V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHA KORIDORU - ZÁMĚR V OBLASTI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> OP S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN
<br> OP KUŽELOVÉ PLOCHY
<br> OP VNITŘNÍ VODOROVNÉ PLOCHY
<br> HRANICE SEKTORU RL 5
<br> OP STAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍ LETECKÝ PROVOZ
<br> OP PŘECHODOVÉ PLOCHY
<br> OP VZLETOVÝCH A PŘIBLIŽOVACÍCH PROSTORŮ
<br> PRVKY ÚSES
STAV NÁVRH
<br>
2024-02-16T09:28:31+0100
BnVlt - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ.pdf [0,46 MB]
Z.23
<br> Z.1
US.1
<br> US.3
<br> 1
<br> 189/4
<br> 769/39
<br> 302/11
<br> 190
<br> 191
<br> 192/1
<br> 192/2
<br> 193/3
<br> 219
<br> 221
<br> 2
2
<br> 2
<br> 224/1
<br> 224/2
<br> 224/3
<br> 232/1
<br> 232/2
<br> 237/2
<br> 240/2
<br> 240/3
<br> 240/4
<br> 241
<br> 341/1
<br> 341/2
<br> 342/1
<br> 3 42/2
<br> 343/1 344/1
<br> 345
<br> 327
<br> 226/9
<br> 168/3
<br> 195
<br> 196/1
<br> 196/2
<br> 196/3
<br> 346/11
<br> 242
<br> 252/2
<br> 252/3
<br> 259
<br> 277/1
<br> 277/2
<br> 280/1
<br> 330/2
<br> 330/3
<br> 331
<br> 332/1
<br> 3 32/2
<br> 333
<br> 334
<br> 335
<br> 336
<br> 337/1
<br> 228/8
<br> 228/9
<br> 228/10
<br> 301
<br> 302/1
<br> 302/3
<br> 302/5
<br> 302/6
<br> 187/1
<br> 337/2
<br> 337/3
<br> 337/4
<br> 337/5
<br> 337/6
<br> 337/7
<br> 337/8
<br> 3 37/9
<br> 337/10
<br> 340/1
<br> 229/1
<br> 229/2
<br> 229/5
<br> 229/6
<br> 229/7
<br> 229/8
<br> 231
<br> 768
<br> 769/9
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 4 92
/2
<br> 4 92
/3
<br> 494/2
<br> 495/1
<br> 49
5/
<br> 3
<br> 495/4
<br> 495/5
<br> 502/1
<br> 509
<br> 512
<br> 520
<br> 524/2
<br> 524/3
<br> 525/1
<br> 764/1
<br> 501
<br> 525/2
<br> 5
2
<br> 5
/ 3
<br> 525/4
<br> 526
<br> 2 26/12
<br> 232/3
<br> 232/4
<br> 232/5
<br> 252/6
<br> 252/5 252/7
<br> 240/63
<br> 240/64
<br> 240/62
<br> 240/69
24
<br> 0/7
0 240/71
<br> 24
0/7
<br> 2
<br> 240/73
<br> 232/15
<br> 240/65
24
<br> 0/6
6 240/67
<br> 24
0/6
<br> 8
<br> 232/7
<br> 232/8
<br> 2
32/9
<br> 232/11
<br> 240/45
<br> 243/1
<br> 243/5 240/5
<br> 240/6
<br> 240/7
<br> 240/8
<br> 240/9
<br> 240/10
<br> 240/11 240/12
<br> 240/13
<br> 240/14
<br> 240/15
<br> 240/16
<br> 240/17
<br> 240/18
<br> 240/19
<br> 240/20
<br> 240/21
<br> 240/22
<br> 240/23
<br> 240/24
<br> 240/25
<br> 240/26
240/27
<br> 240/28
<br> 240/29
<br> 240/30
<br> 240/31
<br> 240/32
<br> 240/42
<br> 2 40/43
<br> 240/44
<br> 240/48
<br> 240/49
<br> 240/50
<br> 24
0/5
<br> 1
<br> 240/58
<br> 2 40/59
<br> 240/60
<br> 240/61
<br> 243/7
<br> 240/105
<br> 240/106
<br> 240/107
<...
BnVlt - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB.pdf [0,47 MB]
VD.41
<br> VT.2
<br> 189/4
<br> 769/39
<br> 302/11
<br> 190
<br> 191
<br> 192/1
<br> 192/2
<br> 193/3
<br> 219
<br> 221
<br> 2
2
<br> 2
<br> 224/1
<br> 224/2
<br> 224/3
<br> 232/1
<br> 232/2
<br> 237/2
<br> 240/2
<br> 240/3
<br> 240/4
<br> 241
<br> 341/1
<br> 341/2
<br> 342/1
<br> 3 42/2
<br> 343/1 344/1
<br> 345
<br> 327
<br> 226/9
<br> 168/3
<br> 195
<br> 196/1
<br> 196/2
<br> 196/3
<br> 346/11
<br> 242
<br> 252/2
<br> 252/3
<br> 259
<br> 277/1
<br> 277/2
<br> 280/1
<br> 330/2
<br> 330/3
<br> 331
<br> 332/1
<br> 3 32/2
<br> 333
<br> 334
<br> 335
<br> 336
<br> 337/1
<br> 228/8
<br> 228/9
<br> 228/10
<br> 301
<br> 302/1
<br> 302/3
<br> 302/5
<br> 302/6
<br> 187/1
<br> 337/2
<br> 337/3
<br> 337/4
<br> 337/5
<br> 337/6
<br> 337/7
<br> 337/8
<br> 3 37/9
<br> 337/10
<br> 340/1
<br> 229/1
<br> 229/2
<br> 229/5
<br> 229/6
<br> 229/7
<br> 229/8
<br> 231
<br> 768
<br> 769/9
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 4 92
/2
<br> 4 92
/3
<br> 494/2
<br> 495/1
<br> 49
5/
<br> 3
<br> 495/4
<br> 495/5
<br> 502/1
<br> 509
<br> 512
<br> 520
<br> 524/2
<br> 524/3
<br> 525/1
<br> 764/1
<br> 501
<br> 525/2
<br> 5
2
<br> 5
/ 3
<br> 525/4
<br> 526
<br> 2 26/12
<br> 232/3
<br> 232/4
<br> 232/5
<br> 252/6
<br> 252/5 252/7
<br> 240/63
<br> 240/64
<br> 240/62
<br> 240/69
24
<br> 0/7
0 240/71
<br> 24
0/7
<br> 2
<br> 240/73
<br> 232/15
<br> 240/65
24
<br> 0/6
6 240/67
<br> 24
0/6
<br> 8
<br> 232/7
<br> 232/8
<br> 2
32/9
<br> 232/11
<br> 240/45
<br> 243/1
<br> 243/5 240/5
<br> 240/6
<br> 240/7
<br> 240/8
<br> 240/9
<br> 240/10
<br> 240/11 240/12
<br> 240/13
<br> 240/14
<br> 240/15
<br> 240/16
<br> 240/17
<br> 240/18
<br> 240/19
<br> 240/20
<br> 240/21
<br> 240/22
<br> 240/23
<br> 240/24
<br> 240/25
<br> 240/26
240/27
<br> 240/28
<br> 240/29
<br> 240/30
<br> 240/31
<br> 240/32
<br> 240/42
<br> 2 40/43
<br> 240/44
<br> 240/48
<br> 240/49
<br> 240/50
<br> 24
0/5
<br> 1
<br> 240/58
<br> 2 40/59
<br> 240/60
<br> 240/61
<br> 243/7
<br> 240/105
<br> 240/106
<br> 240/107
<br> 240/108
<br> 240...
BnVlt - VÝKRES před záborů.pdf [0,50 MB]
Z.23
<br> Z.1
<br> 1
<br> 7.37.16
<br> 7.29.54
<br> 7.67.01
<br> 7.29.44
<br> 7.47.12
<br> 7.37.16
<br> 7.29.44
<br> 7.21.13
<br> 7.52.01
<br> 7.52.11
<br> 7.32.14
<br> 7.50.14
<br> 7.50.04
<br> 7.29.04
<br> 7.29.14
<br> 7.32.14
<br> 7.32.44
7.40.68
<br> 7.29.41
<br> 7.40.89
<br> 7.39.09
<br> 7.40.68
<br> 7.32.14
<br> 7.32.44
<br> 7.21.13
<br> 5.21.13
<br> 5.47.12
<br> 5.47.00
<br> 5.47.10
<br> 5.47.525.47.12
<br> 5.53.03
<br> 5.53.11
<br> 5.47.10
<br> 5.32.04
5.50.14
<br> 5.29.015.50.04
<br> 7.23.12
<br> 5.29.41
<br> 7.50.04
<br> 189/4
<br> 769/39
<br> 302/11
<br> 190
<br> 191
<br> 192/1
<br> 192/2
<br> 193/3
<br> 219
<br> 221
<br> 2
2
<br> 2
<br> 224/1
<br> 224/2
<br> 224/3
<br> 232/1
<br> 232/2
<br> 237/2
<br> 240/2
<br> 240/3
<br> 240/4
<br> 241
<br> 341/1
<br> 341/2
<br> 342/1
<br> 3 42/2
<br> 343/1 344/1
<br> 345
<br> 327
<br> 226/9
<br> 168/3
<br> 195
<br> 196/1
<br> 196/2
<br> 196/3
<br> 346/11
<br> 242
<br> 252/2
<br> 252/3
<br> 259
<br> 277/1
<br> 277/2
<br> 280/1
<br> 330/2
<br> 330/3
<br> 331
<br> 332/1
<br> 3 32/2
<br> 333
<br> 334
<br> 335
<br> 336
<br> 337/1
<br> 228/8
<br> 228/9
<br> 228/10
<br> 301
<br> 302/1
<br> 302/3
<br> 302/5
<br> 302/6
<br> 187/1
<br> 337/2
<br> 337/3
<br> 337/4
<br> 337/5
<br> 337/6
<br> 337/7
<br> 337/8
<br> 3 37/9
<br> 337/10
<br> 340/1
<br> 229/1
<br> 229/2
<br> 229/5
<br> 229/6
<br> 229/7
<br> 229/8
<br> 231
<br> 768
<br> 769/9
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 4 92
/2
<br> 4 92
/3
<br> 494/2
<br> 495/1
<br> 49
5/
<br> 3
<br> 495/4
<br> 495/5
<br> 502/1
<br> 509
<br> 512
<br> 520
<br> 524/2
<br> 524/3
<br> 525/1
<br> 764/1
<br> 501
<br> 525/2
<br> 5
2
<br> 5
/ 3
<br> 525/4
<br> 526
<br> 2 26/12
<br> 232/3
<br> 232/4
<br> 232/5
<br> 252/6
<br> 252/5 252/7
<br> 240/63
<br> 240/64
<br> 240/62
<br> 240/69
24
<br> 0/7
0 240/71
<br> 24
0/7
<br> 2
<br> 240/73
<br> 232/15
<br> 240/65
24
<br> 0/6
6 240/67
<br> 24
0/6
<br> 8
<br> 232/7
<br> 232/8
<br> 2
32/9
<br> 232/11
<br> 240/45
<br> 243/1
<br> 243/5 240/5
<br> 2...
BnVlt - text.pdf [1,04 MB]
ZMĚNA č.1
<br> ÚP Boršov nad Vltavou
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
v katastrálním území Boršov nad Vltavou,Zahorčice u Vrábče
<br> vydaná Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti:
<br> POŘIZOVATEL SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚP VYDAL
<br> OBECNÍ ÚŘAD BORŠOV NAD VLTAVOU
ZASTUPITELSTVO OBCE
<br> BORŠOV NAD VLTAVOU OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXX
<br> Žižkova tř.XXX/XX
<br> České Budějovice
<br>
<br>
<br> únor 2024 paré č <.>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Boršov nad Vltavou únor 2024
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
<br> 1.Textová část výroku Změny č.1 ÚP Boršov nad Vltavou
<br>
a) vymezení zastavěného území 3
b) základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
c) urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití <,>
<br> zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
d) koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů pro
<br> veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
e) koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn
<br> v krajině a stanovení podmínek pro využití územního systému ekologické stability,prostupnosti krajiny <,>
protierozních opatření,ochrany před povodněmi,rekreace,obývání ložisek nerostných surovin
a podobně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
BnVlt - KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf [0,60 MB]
CNU.D3
<br> BI
Z.23
<br> PU
<br> Z.1
<br> US.1
<br> US.3
<br> DU
<br> CNU.K2a
<br> 1
<br> 189/4
<br> 769/39
<br> 302/11
<br> 188
<br> 189/2
<br> 1
89
<br> /3
<br> 190
<br> 191
<br> 192/1
<br> 192/2
<br> 193/3
<br> 219
<br> 221
<br> 2
2
<br> 2
<br> 224/1
<br> 224/2
<br> 224/3
<br> 232/1
<br> 232/2
<br> 237/2
<br> 240/2
<br> 240/3
<br> 240/4
<br> 241
<br> 341/1
<br> 341/2
<br> 342/1
<br> 3 42/2
<br> 3 42/3
<br> 343/1 344/1
<br> 345
<br> 327
<br> 226/8
<br> 226/9
<br> 193
/4
<br> 168/3
<br> 193/5
<br> 195
<br> 196/1
<br> 196/2
<br> 196/3
<br> 346/11
<br> 242
<br> 252/2
<br> 252/3
<br> 259
<br> 277/1
<br> 277/2
<br> 280/1
<br> 176/2
<br> 182/2
<br> 330/2
<br> 330/3
<br> 331
<br> 332/1
<br> 3 32/2
<br> 333
<br> 334
<br> 335
<br> 336
<br> 337/1
<br> 228/8
<br> 228/9
<br> 228/10
<br> 301
<br> 302/1
<br> 302/3 302/6
<br> 183
<br> 186
<br> 187/1
<br> 18
7/
<br> 2
<br> 337/2
<br> 337/3
<br> 337/4
<br> 337/5
<br> 337/6
<br> 337/7
<br> 337/8
<br> 3 37/9
<br> 337/10
<br> 340/1
<br> 229/1
<br> 229/2
<br> 229/5
<br> 229/6
<br> 229/7
<br> 229/8
<br> 231
<br> 768
<br> 769/9
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 4 92
/2
<br> 4 92
/3
<br> 494/2
<br> 495/1
<br> 49
5/
<br> 3
<br> 495/4
<br> 495/5
<br> 502/1
<br> 509
<br> 512
<br> 520
<br> 524/2
<br> 524/3
<br> 525/1
<br> 764/1
<br> 501
<br> 525/2
<br> 5
2
<br> 5
/ 3
<br> 525/4
<br> 526
<br> 2 26/12
<br> 232/3
<br> 232/4
<br> 232/5
<br> 252/6
<br> 252/5 252/7
<br> 240/63
<br> 240/64
<br> 240/62
<br> 240/69
24
<br> 0/7
0 240/71
<br> 24
0/7
<br> 2
<br> 240/73
<br> 232/15
<br> 240/65
24
<br> 0/6
6 240/67
<br> 24
0/6
<br> 8
<br> 232/7
<br> 232/8
<br> 2
32/9
<br> 232/11
<br> 240/45
<br> 243/1
<br> 243/5 240/5
<br> 240/6
<br> 240/7
<br> 240/8
<br> 240/9
<br> 240/10
<br> 240/11 240/12
<br> 240/13
<br> 240/14
<br> 240/15
<br> 240/16
<br> 240/17
<br> 240/18
<br> 240/19
<br> 240/20
<br> 240/21
<br> 240/22
<br> 240/23
<br> 240/24
<br> 240/25
<br> 240/26
240/27
<br> 240/28
<br> 240/29
<br> 240/30
<br> 240/31
<br> 240/32
<br> 240/42
<br> ...
BnVlt - HLAVNÍ VÝKRES.pdf [0,49 MB]
CNU.D3
<br> Z.23
<br> PU
<br> Z.1
<br> 1
<br> 769/39
<br> 302/11
<br> 190
<br> 191
<br> 192/1
<br> 192/2
<br> 221
<br> 2
2
<br> 2
<br> 224/1
<br> 224/2
<br> 224/3
<br> 232/1
<br> 232/2
<br> 237/2
<br> 240/2
<br> 240/3
<br> 240/4
<br> 241
<br> 343/1 344/1
<br> 345
<br> 327
<br> 196/1
<br> 242
<br> 252/2
<br> 252/3
<br> 259
<br> 277/1
<br> 277/2
<br> 280/1
<br> 330/2
<br> 330/3
<br> 331
<br> 332/1
<br> 3 32/2
<br> 333
<br> 334
<br> 335
<br> 336
<br> 337/1
<br> 228/10
<br> 301
<br> 302/1
<br> 302/3 302/6
<br> 337/2
<br> 337/3
<br> 337/4
<br> 337/5
<br> 337/6
<br> 337/7
<br> 337/8
<br> 3 37/9
<br> 337/10
<br> 229/2
<br> 229/5
<br> 229/6
<br> 229/7
<br> 229/8
<br> 231
<br> 768
<br> 769/9
<br> 7
<br> 6
<br> 9
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 4 92
/2
<br> 4 92
/3
<br> 494/2
<br> 495/1
<br> 49
5/
<br> 3
<br> 495/4
<br> 495/5
<br> 502/1
<br> 509
<br> 512
<br> 520
<br> 524/2
<br> 524/3
<br> 525/1
<br> 764/1
<br> 501
<br> 525/2
<br> 5
2
<br> 5
/ 3
<br> 525/4
<br> 526
<br> 2 26/12
<br> 232/3
<br> 232/4
<br> 232/5
<br> 252/6
<br> 252/5 252/7
<br> 240/63
<br> 240/64
<br> 240/62
<br> 240/69
24
<br> 0/7
0 240/71
<br> 24
0/7
<br> 2
<br> 240/73
<br> 232/15
<br> 240/65
24
<br> 0/6
6 240/67
<br> 24
0/6
<br> 8
<br> 232/7
<br> 232/8
<br> 2
32/9
<br> 232/11
<br> 240/45
<br> 243/1
<br> 243/5 240/5
<br> 240/6
<br> 240/7
<br> 240/8
<br> 240/9
<br> 240/10
<br> 240/11 240/12
<br> 240/13
<br> 240/14
<br> 240/15
<br> 240/16
<br> 240/17
<br> 240/18
<br> 240/19
<br> 240/20
<br> 240/21
<br> 240/22
<br> 240/23
<br> 240/24
<br> 240/25
<br> 240/26
240/27
<br> 240/28
<br> 240/29
<br> 240/30
<br> 240/31
<br> 240/32
<br> 240/42
<br> 2 40/43
<br> 240/44
<br> 240/48
<br> 240/49
<br> 240/50
<br> 24
0/5
<br> 1
<br> 240/58
<br> 2 40/59
<br> 240/60
<br> 240/61
<br> 243/7
<br> 240/105
<br> 240/106
<br> 240/107
<br> 240/108
<br> 240/109
<br> 240/110
<br> 240/111
<br> 2 4
0/11
<br> 2
<br> 240/113
<br> 240/114
<br> 243/11
<br> 240/133
<br> 2 40/134
240/135
<br> 240/136
<br> 240/137
<br> 240
/115
<br> 240/116
<br> 240/...

Načteno

edesky.cz/d/8508857

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz