« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města
Ve Volyni dne 14.února 2024
<br> P O Z V Á N K A
Starosta města Volyně svolává v souladu
s § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> 8.ř á d n é z a s e d á n í
zastupitelstva města
<br> na středu 28.února 2024 od 17,00 hod <.>
Zasedání se koná v kinosále Městského úřadu (vchod ze dvora) <,>
<br> náměstí Svobody 41,Volyně
<br> Program 8.zasedání Zastupitelstva města Volyně
1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele zápisu
4.Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
5.Aktualizace akčního plánu r.2024
6.Darovací smlouva ZŠ Volyně
7.Dohoda o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva
<br> a se zřízením věcného břemene parc.č.1744/14 v k.ú.Volyně
8.Souhlas s umístěním VZT jednotky na pozemek parc.č.573 v k.ú.Volyně
9.Kupní smlouva na prodej energetického zařízení "Volyně,ZTV Skalka - I.etapa"
10.Kupní smlouva na prodej energetického zařízení "Volyně,ZTV Skalka - II.a III <.>
<br> etapa“
11.Odkoupení pozemků od Šumava,a.s.v k.ú.Volyně
12.Dodatek č.1 ke smlouvě o společné investici pro projektovou přípravu
13.Pořízení osobního automobilu pro město Volyně
14.Schválení úvěru na pořízení osobního automobilu
15.Rozpočtové opatření číslo 6/2023
16.Rozpočtové opatření číslo 1/2024
17.Obecně závazná vyhláška města Volyně o nočním klidu
18.Zápis z kontrolního výboru
19.Zápis z osadního výboru Zechovice - Starov
20.Různé a diskuse
21.Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva města je veřejné <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města

Načteno

edesky.cz/d/8482019

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz